Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cwynion

 

Un o swyddogaethau rheoleiddiol Comisiynydd y Gymraeg yw delio â chwynion o dan adran 93 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (y Mesur).

  • Gall person gwyno wrth y Comisiynydd ynglŷn ag ymddygiad person perthnasol (neu sefydliad) mewn cysylltiad â safon y mae’n ofynnol iddo gydymffurfio â hi.
  • Rhaid i’r achwynydd fod yn berson y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arno’n uniongyrchol neu’n unigolyn sy’n gweithredu ar ran y person.
  • Rhaid gwneud y gŵyn yn ysgrifenedig, oni bai bod amgylchiadau personol yn golygu na fyddai’n rhesymol i wneud hynny.
  • Rhaid i’r achwynydd gyflwyno cwyn i’r Comisiynydd o fewn blwyddyn ar ôl iddo ddod yn ymwybodol o’r ymddygiad. Fel arall, os cyflwynir cwyn tu hwnt i’r cyfnod hwn, bydd y Comisiynydd ond yn ei hystyried os yw o’r farn fod hynny’n briodol.


Rhaid i’r achwynydd rhoi gwybod 

  • pwy yw’r person perthnasol
  • beth yw’r ymddygiad honedig
  • sut mae’r ymddygiad wedi effeithio arno 
  • ac enw a manylion cyswllt yr achwynydd.

Wrth ddelio â chwynion, bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio ar geisio cael datrysiad boddhaol i’r achwynydd, boed hynny yn sgil cynnal ymchwiliad statudol neu drwy ddulliau eraill. Pan fydd y Comisiynydd yn canfod methiant i gydymffurfio, bydd hefyd yn ystyried a oes angen cymryd camau pellach er mwyn atal y methiant hwnnw rhag parhau neu gael ei ailadrodd.

Gellir cael mwy o wybodaeth am gwynion statudol o dan adran 93 y Mesur yn adran 4 Polisi Gorfodi’r Comisiynydd.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau