Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

​Bydd y gofrestr yn cael ei diweddaru wedi i’r Comisiynydd ddyfarnu ar gydymffurfiaeth ac ar ôl i’r cyfnod ar gyfer apêl (neu unrhyw apêl sy’n cael ei wneud) ddod i ben.
Person PerthnasolYmchwiliadDyddiad rhoi hysbysiad penderfynu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar OgwrDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Ar 3 Mehefin 2016 derbyniodd y Comisiynydd nifer o gwynion gan aelod o’r cyhoedd. Roedd y cwynion yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr, derbyniwyd nodyn o alwad ffôn yn ymholi ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Roedd yr ymateb yn nodi fod y Cyngor yn cynnig gwersi Cymraeg i blant ond nid oedolion. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail honno, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 14/12/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 27/07/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniodd y Comisiynydd honiad gan berson nad oedd hyfforddiant a ddarparwyd gan Hyfforddiant Undeb Cenedlaethol Newyddiadurwyr Cymru (HUCNC) rhwng Mai 2016 – Ionawr 2017, ac a hysbysebwyd ar wefan HUCNC ar gael yn Gymraeg. Honnir fod HUCNC yn derbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i gynnal yr hyfforddiant. Roedd yr achwynydd yn awyddus i fynychu cwrs “How to run a successful social media campaign” drwy gyfrwng y Gymraeg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â safon 94.28/11/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 12/01/2017 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd y gŵyn yn ymwneud â gwasanaethau Cyllid Myfyrwyr Cymru. Nodai’r gŵyn fod yr achwynydd wedi derbyn llythyr â’r teitl ‘Financial evidence needed for tax year 2014-15’ oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru yn Saesneg yn unig, ar 05/01/2017. Yn ogystal, derbyniodd yr achwynydd ffurflen â’r teitl ‘Evidence Return Form’ oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru yn Saesneg yn unig, ar 05/01/2017. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â safon 2, 5, 7 a 50.21/11/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 05/01/2017 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd y gŵyn yn ymwneud â gwasanaethau Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyfyngedig. Nodai’r gŵyn fod yr achwynydd wedi derbyn llythyr â’r teitl ‘Action required – complete the enclosed form to update your current employment status’ oddi wrth y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn Saesneg yn unig, ar 09/12/2016. Yn ogystal, honnodd yr achwynydd ei bod wedi derbyn ffurflen â’r teitl ‘Confirmation of Customer Details Form’ oddi wrth y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn Saesneg yn unig, ar 09/12/2016. Ymhelaethodd yr achwynydd gan honni nad yw gwefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (http://www.slc.co.uk/) ar gael yn Gymraeg ac yn olaf, nad oedd modd i’r achwynydd siarad Cymraeg â’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ar y ffôn wrth ffonio 0300 100 0611 am 16:24 ar 05/01/2017. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â safon 2, 5, 7, 8, 9, 10, 50 a 52. 21/11/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd yr achwynydd fod y meicrowefan ar gyfer galluogi unigolion i chwilio am geisiadau cynllunio cyfredol (a hanesyddol) gan y Cyngor ddim ar gael yn Gymraeg ac nad oedd modd chwilio am geisiadau cynllunio ar y tudalennau Saesneg wrth ddefnyddio enwau strydoedd neu dermau Cymraeg. Nodai’r achwynydd ei fod wedi dilyn dolen o dudalen Gymraeg o brif wefan Cyngor Dinas Caerdydd. Mae gwybodaeth gyffredinol am broses ceisiadau cynllunio ar gael ar y brif wefan yn Gymraeg, ond mae’r ddolen ar gyfer dilyn ceisiadau ac ati fel y disgrifiwyd yn yn arwain at y dudalen darganfod ceisiadau uchod sydd yn Saesneg yn unig. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 52, 55 a 56.17/10/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnai’r achwynydd ei fod wedi derbyn ymateb Saesneg yn unig i gais rhyddid gwybodaeth a gyflwynwyd yn Gymraeg at gyfrif e-bost foi@caerdydd.gov.uk. Mewn diweddariad nododd yr achwynydd iddo dderbyn ymateb Cymraeg yn dilyn cyflwyno cwyn uniongyrchol i’r Cyngor ar yr un pryd â’r gŵyn hon. Honnai’r achwynydd fodd bynnag fod cyflwyno'r cais gwreiddiol yn Gymraeg wedi arwain at oedi wrth dderbyn ymateb yn ei ddewis iaith ac felly fod y cais Cymraeg wedi ei thrin yn llai ffafriol na fyddai cais a gyflwynwyd yn Saesneg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 1. 17/10/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd yr achwynydd bod y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg ar beiriannau hunanwasanaeth Llyfrgell Ganolog Caerdydd gan fod y peiriant wedi ei osod gyda’r Saesneg fel yr iaith ddiofyn, a bod rhaid pwyso botwm bach ar waelod tudalen gartref y peiriant i gael dewis gwasanaeth Cymraeg. Roedd yr achwynydd hefyd yn honni bod peiriannau prynu tocyn parcio ym meysydd parcio y ddinas sydd dan reolaeth Cyngor Dinas Caerdydd yn dangos testun Saesneg ar y sgrin fel iaith ddiofyn a bod rhaid pwyso botwm i weld i gael derbyn gwasanaeth Cymraeg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 60. 3/10/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port TalbotDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar yr 21 o Orffennaf 2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Cysylltodd yr achwynydd â'r Comisiynydd gan ei fod yn anfodlon ei fod wedi gorfod aros yn hirach na’r terfyn amser arferol ar gyfer cael ymateb i gais am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Cyflwynodd yr achwynydd ei gais am wybodaeth ar 14 Mehefin 2016. Y terfyn amser ar gyfer ymateb i gais am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yw 20 diwrnod gwaith sef, yn yr achos yma, 12 Gorffennaf 2016. Derbyniodd yr achwynydd ymateb y Cyngor i’w gais am wybodaeth ar 1 Awst 2016 sef 34 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno’r cais. Roedd yr achwynydd o’r farn bod yr oedi oherwydd iddo gyflwyno’r cais yn Gymraeg.26/9/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 21/12/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd y gŵyn ynghylch e-bost cydnabod gohebiaeth safonol a anfonwyd at berson, wedi iddi ohebu ag un o Weinidogion Cymru ar 8 Rhagfyr 2016 yn Gymraeg. Honnir fod yr e-bost ymateb safonol a anfonwyd yn Saesneg yn unig. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â safon 1. 15/8/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 31/12/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Mae dwy elfen i’r gŵyn. Yn gyntaf, honnai’r achwynydd fod arwydd uniaith Saesneg wedi ei osod ar beiriannau hunanwasanaeth talu ac arddangos newydd yn Wrecsam. Darparwyd llun sy’n dangos fod yr arwyddion yn rhai dros dro er mwyn rhybuddio'r cyhoedd nad yw’r peiriannau eto yn weithredol. Yn ogystal, honnai’r achwynydd nad oedd y peiriannau hunanwasanaeth newydd dan sylw yn gweithredu yn llawn yn y Gymraeg; fod y cyfarwyddiadau ar y peiriant yn uniaith Saesneg ac mai Saesneg oedd iaith ddiofyn sgrin y peiriant. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gydymffurfio â safon 60, 61 a 62.15/8/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Natur y gŵyn oedd bod camgymeriadau a gwallau iaith ar arwydd Cymraeg ym maes parcio Severn Grove, Treganna, Caerdydd. Honnodd yr achwynydd fod yr arwyddion yn cynnwys testun Cymraeg nad oedd yn gyfieithiad gramadegol cywir nac yn synhwyrol o ran ystyr. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 63.26/7/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd yr achwynydd iddo anfon neges e-bost yn Gymraeg i’r cyfrif e-bost pensions@cardiff.gov.uk ac iddo dderbyn ymateb uniaith Saesneg ar 23 Ionawr 2017. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 1.26/7/2017
Cyngor Dinas a Sir AbertaweDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Dinas a Sir Abertawe. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Dinas a Sir Abertawe, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Mawrth 2016. Roedd yr ymateb yn nodi nad oedd y Cyngor yn cynnig unrhyw wersi nofio yn Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 25/7/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau GwentDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Mai 2016. Roedd yr ymateb yn nodi nad oedd y Cyngor yn cynnig unrhyw wersi nofio yn Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86.25/7/2017
Cyngor Bro MorgannwgDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bro Morgannwg. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bro Morgannwg, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Mawrth 2016. Roedd yr ymateb yn nodi nad oedd gan y Cyngor unrhyw hyfforddwyr nofio a allai gynnig gwersi nofio yn Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 25/7/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Dinas Caerdydd. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Dinas Caerdydd, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Mawrth 2016. Yn nhŷb yr ymholydd nid oedd ymateb y Cyngor yn darparu sicrwydd digonol ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 25/7/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Mawrth 2016. Roedd yr ymateb yn nodi bod y Cyngor yn cynnig gwersi nofio Cymraeg mewn un lleoliad, a hynny’n ddibynnol ar y gallu. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86.25/7/2017
Cyngor Sir GârDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Gâr. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Sir Gâr, derbyniodd y Comisiynydd gopi o gofnod o ymateb y Cyngor i ymholiad llafar ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Roedd aelod o’r cyhoedd wedi holi am y gwersi nofio mewn cyfarfod ag aelod o staff y Cyngor fis Ebrill 2016. Roedd yr ymateb yn nodi bod rhai gwersi nofio ar gael yn Gymraeg, ond roedd amheuaeth ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg ar rai lefelau. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86.25/7/2017
Cyngor Dinas CasnewyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Dinas Casnewydd. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Dinas Casnewydd, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Ebrill 2016. Roedd yr ymateb yn nodi nad oedd y Cyngor yn cynnig unrhyw wersi nofio yn Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 a 86.25/7/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol ConwyDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Mai 2016. Roedd yr ymateb yn nodi bod y Cyngor yn cynnig gwersi nofio yn Gymraeg mewn un lleoliad, ond mai yn Saesneg yn unig y cynhelid gwersi nofio mewn lleoliadau eraill fel arfer. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 a 86.25/7/2017
Cyngor Sir DdinbychDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Ddinbych. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Sir Ddinbych, derbyniodd y Comisiynydd gopi o gofnod o ymateb y Cyngor i ymholiad llafar ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Roedd aelod o’r cyhoedd wedi holi am y gwersi mewn sgwrs ffôn ag aelod o staff y Cyngor fis Ebrill 2016. Roedd yr ymateb yn nodi y byddai’n bosibl i’r Cyngor gynnig gwersi dwyieithog, ond nid rhai Cymraeg yn unig. Roedd yr ymateb hefyd yn nodi nad oedd y Cyngor yn ystyried bod gofyniad statudol i gynnig gwersi nofio yn Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81 ac 84. 25/7/2017
Cyngor GwyneddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Gwynedd. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Gwynedd, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymatebion y Cyngor i ymholiadau ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiadau dros e-bost gan aelodau o’r cyhoedd fis Mawrth 2016. Roedd yr ymatebion yn nodi bod y Cyngor yn cynnig gwersi nofio Cymraeg mewn nifer o leoliadau, ond roedd amheuaeth ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg mewn lleoliadau eraill. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81 ac 84.25/7/2017
Cyngor Sir PenfroDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Penfro. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Sir Benfro, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymatebion y Cyngor i ymholiadau ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiadau dros e-bost gan aelodau o’r cyhoedd fis Mawrth 2016. Roedd yr ymatebion yn nodi bod y Cyngor yn cynnig gwersi nofio Cymraeg mewn nifer o leoliadau, ond roedd amheuaeth ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg ar rai lefelau, ac nid oedd gwersi nofio Cymraeg yn cael eu cynnig mewn lleoliadau eraill. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 25/7/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiadau ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiadau dros e-bost gan aelodau o’r cyhoedd fis Mai 2016. Roedd yr ymatebion yn nodi bod y Cyngor yn cynnig gwersi nofio Cymraeg mewn rhai lleoliadau, ond nad oedd gwersi nofio Cymraeg yn cael eu cynnig mewn nifer o leoliadau. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81 ac 84. 25/7/2017
Cyngor Sir PowysDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Powys. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Sir Powys, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Ebrill 2016. Roedd y rhestr a ddarparwyd mewn ymateb i’r ymholiad yn nodi mai mewn un lleoliad o blith y naw a restrwyd y cynigid gwersi nofio Cymraeg ar y dyddiad yr oedd yr ymholiad yn berthnasol iddo. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81 ac 84. 25/7/2017
Cyngor Sir FynwyDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Sir Fynwy. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Sir Fynwy, derbyniodd y Comisiynydd gopi o ymateb y Cyngor i ymholiad ysgrifenedig ynghylch gwersi nofio Cymraeg. Gwnaed yr ymholiad dros e-bost gan aelod o’r cyhoedd fis Mawrth 2016. Roedd yr ymateb yn nodi nad oedd y Cyngor yn cynnig unrhyw wersi nofio yn Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 25/7/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, derbyniodd y Comisiynydd wybodaeth a honnai fod y Cyngor wedi nodi, mewn ymateb i ymholiad, nad oedd yn cynnig unrhyw wersi nofio yn Gymraeg. Gwnaed yr ymholiad gan aelod o’r cyhoedd mewn galwad ffôn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar 01/06/2016. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 25/7/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Derbyniwyd y gŵyn ar 03/06/2016. Roedd y gŵyn yn ymwneud â darpariaeth gwersi nofio nifer o awdurdodau lleol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Darparwyd tystiolaeth i gefnogi’r cwynion; roedd y dystiolaeth hon yn ymwneud ag ymateb yr awdurdodau lleol i ymholiadau ynghylch argaeledd gwersi nofio Cymraeg. Yn achos Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, derbyniodd y Comisiynydd wybodaeth ysgrifenedig yn nodi y gwnaed ymholiad llafar gan aelod o’r cyhoedd ar 04/04/2016 yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr, Wrecsam. Honnai’r person hwn iddo gael gwybod gan dderbynnydd nad oedd y Cyngor yn cynnig unrhyw wersi nofio a neilltuwyd fel rhai Cymraeg, er bod rhai o’r hyfforddwyr nofio yn siarad Cymraeg. Roedd yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau eraill, a oedd wedi gwneud yr ymholiadau i’r cynghorau, ond nid oedd y wybodaeth a gyflwynwyd yn ei gwneud yn hysbys pwy oedd y personau hynny. O’r herwydd, ni chafodd y Comisiynydd ei bodloni fod yr achwynydd yn gweithredu ar ran personau y mae’r ymddygiad honedig wedi effeithio arnynt yn uniongyrchol. Ar y sail hwnnw, nid oedd y Comisiynydd o’r farn fod y cwynion yn rhai dilys yn unol ag adran 93 Mesur y Gymraeg. Fodd bynnag, roedd y Comisiynydd o’r farn fod y wybodaeth a dderbyniwyd yn creu amheuaeth o fethiant ar ran y Cyngor i gydymffurfio â rhai o safonau’r Gymraeg a osodwyd arno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 81, 84 ac 86. 25/7/2017
Cyngor Sir PowysDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 23/12/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Natur y gŵyn oedd nad oedd peiriant hunanwasanaeth talu ac arddangos ym maes parcio Rhaeadr Gwy yn darparu gwasanaeth Cymraeg. Honnai’r achwynydd nad oedd modd amlwg ar y peiriannau i newid o’r iaith ddiofyn - sef Saesneg. Honnai’r achwynydd felly nad oedd peiriannau hunanwasanaeth talu ac arddangos am barcio yn gweithredu yn llawn yn y Gymraeg a’u bod yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 60. 27/6/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Natur y gŵyn yw bod aelod o’r cyhoedd wedi cysylltu â rhif ffôn “ymholiadau cyffredin” Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (y Cyngor) ar 22 Medi 2016. Honnai’r achwynydd nad oedd wedi derbyn gwasanaeth yn Gymraeg ar y llinell ffôn hon. Nodai’r gŵyn fod yr achwynydd wedi dewis opsiwn 2 yn dilyn clywed dewislen safonol cyfarch yr alwad, er mwyn derbyn gwasanaeth Cymraeg. Ar ôl seibiant, clywodd yr achwynydd neges safonol yn cynnig ateb yr alwad yn Saesneg wrth bwyso rhif 1 neu gynnig iddo alw nôl os am wasanaeth Cymraeg. Gan nad oedd yr achwynydd wedi pwyso rhif 1; ar ôl cyfnod o ddau funud cafodd yr alwad ei datgysylltu. Roedd yr achwynydd yn honni felly na ddarparwyd gwasanaeth yn Gymraeg ar y llinell ffôn hon ac na chafodd wybod pa bryd yr oedd gwasanaeth Cymraeg ar gael. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 11 a 17. 27/6/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 09/08/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd y gŵyn yn ymwneud â methiant honedig gan Weinidogion Cymru i ddarparu gwasanaeth ffôn yn y Gymraeg ar rif ffôn llinell uniongyrchol yn un o’u hadrannau. Honnai’r achwynydd iddo ffonio 01443 663718 (rhif ffôn llinell uniongyrchol o fewn y Gyfarwyddiaeth Addysg) ar 09/08/2016; i’r alwad gael ei hateb gan rywun nad oedd yn siarad Cymraeg; na wnaeth y person hwnnw gynnig trosglwyddo’r achwynydd i siaradwr Cymraeg; ac, yn hytrach, i’r person siarad Saesneg â’r achwynydd. Mewn e-bost ar 08/11/2016, mewn ymateb i gais gan y Comisiynydd am wybodaeth bellach, nododd yr achwynydd fod yr alwad berthnasol rhwng 14:00 a 15:00 ar 09/08/2016. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â safon 18. 9/6/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 22/09/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd y gŵyn yn ymwneud â methiant honedig gan Weinidogion Cymru i ddarparu gwasanaeth ffôn yn y Gymraeg ar eu prif rif ffôn. Honnai’r achwynydd iddo ffonio 0300 0604400 (prif rif ffôn Gweinidogion Cymru) tua 12:00 ar 22/09/2016, a gofyn am gael siarad â swyddfa’r wasg; iddo gael ateb a gwasanaeth Cymraeg gan y sawl a atebodd y ffôn; iddo gael ei drosglwyddo i swyddfa’r wasg a derbyn y cyfarchiad uniaith Saesneg ‘Hello, press office’; na chynigiwyd ei drosglwyddo i aelod o staff a allai ddelio â’r alwad yn Gymraeg, ond yn hytrach iddo orfod gofyn am gael ei drosglwyddo. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â safon 10. 9/6/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd yr achwynydd nad oedd agendâu a chofnodion prif bwyllgorau Cyngor Dinas Caerdydd (y Cyngor) ar gael ar ei wefan yn Gymraeg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 41, 48, 49 a 52. 1/6/2017
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port TalbotDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar yr 2il o Awst 2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd yr achwynydd ei bod wedi ffonio prif rif ffôn Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (y Cyngor), sef 01639 686 868, ar 29 Gorffennaf 2016 er mwyn gwneud ymholiad. Dewisodd yr opsiwn ar gyfer derbyn gwasanaeth Cymraeg. Dywedodd yr achwynydd ei bod wedi aros am ddeg munud. Nid oedd yn ymddangos iddi fel petai gwasanaeth Cymraeg ar gael ar y pryd ac roedd neges reolaidd (wedi ei hawtomeiddio) yn rhoi gwybod bod gwasanaeth ffôn Saesneg ar gael. Dywedodd yr achwynydd nad oedd ganddi amser i aros am wasanaeth Cymraeg ar y diwrnod hwnnw, ac felly bu’n rhaid dewis gwasanaeth Saesneg er mwyn cael ateb i’w hymholiad.1/6/2017
Cyngor Sir y FflintDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 23/05/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd yr achwynydd bod y deunyddiau cyhoeddusrwydd canlynol yn uniaith Saesneg: posteri ac arwyddion a oedd yn hysbysebu dosbarthiadau ffitrwydd a chynigion arbennig i gwsmeriaid. Derbyniwyd cwyn bod gwefan y Cyngor a thudalen Facebook Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Hefyd cafwyd cwyn bod y peiriant hunan-wasanaeth Technogym yn uniaith Saesneg, a chwyn am ddiffyg argaeledd S4C ar beiriannau Technogym Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 37, 38, 52, 58, 60, 61 a 63.12/5/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 20/06/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnai’r achwynydd iddi dderbyn galwad ffôn fore Sadwrn 18 Mehefin 2016, gan berson yn gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru oedd yn cynnal arolwg Cyflymu Cymru. Honnir na chafodd gynnig cymryd rhan yn yr arolwg yn Gymraeg, a bu rhaid gofyn am wasanaeth yn Gymraeg. Yn dilyn hynny, trosglwyddwyd yr alwad i rywun oedd yn siarad Cymraeg, a wedi hynny, llwyddwyd i gynnal yr arolwg yn llawn trwy gyfrwng y Gymraeg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gweinidogion Cymru i gydymffurfio â safonau 21 ac 81. 12/5/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 14/10/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn honni nad oedd y ffurflen ar-lein i newid cyfeiriad ar gyfer y Dreth Gyngor, sydd ar wefan Cyngor Dinas Caerdydd, ar gael yn Gymraeg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 50. 21/3/2017
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 10/06/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd achwynydd na chafodd wasanaeth derbynfa trwy gyfrwng y Gymraeg wrth ymweld â phrif swyddfa’r Cyngor yng Nglanfa’r Iwerydd, Bae Caerdydd ar brynhawn 7 Mehefin 2016. Roedd yr achwynydd yn ceisio sicrhau pleidlais drwy’r post. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 64.1/3/2017
Cyngor Bro MorgannwgDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd y gŵyn yn ymwneud â’r wybodaeth ar wefan Cyngor Bro Morgannwg mewn perthynas â gweithgareddau haf 2016. Roedd y gŵyn yn nodi: - bod dolen ar dudalen hafan Saesneg y wefan yn mynd i dudalen ‘Summer Activities 2016’ (a oedd yn cynnwys gwybodaeth benodol am weithgareddau haf), ond bod y ddolen gyfatebol ar dudalen hafan Gymraeg y wefan yn mynd i dudalen ‘Beth sy’n digwydd’ (tudalen digwyddiadau fwy cyffredinol, heb gymaint o wybodaeth arni ynghylch gweithgareddau haf), er bod y dudalen ‘Gweithgareddau Haf 2016’ ar gael ar y wefan Gymraeg; - nad oedd y wybodaeth ar y dudalen ‘Gweithgareddau Haf 2016’ yn gyflawn o gymharu â’r dudalen ‘Summer Activities 2016’; - bod dogfen PDF Gymraeg, a oedd yn cynnwys gwybodaeth am yr holl weithgareddau haf, wedi ei gosod ar y dudalen ‘Summer Activities 2016’ ond nid ar y dudalen ‘Gweithgareddau Haf 2016’. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gyngor Bro Morgannwg i gydymffurfio â safonau 48 a 52. 1/3/2017
Cyngor Bro MorgannwgDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Nodai’r gŵyn nad oedd y ddogfen ‘Updated Policy for the Appointment of LA Governors’, a oedd ar y dudalen ‘Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol (ALl)’ ar wefan Cyngor Bro Morgannwg, a’r fersiwn Saesneg o’r dudalen honno, ar gael yn Gymraeg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gyngor Bro Morgannwg i gydymffurfio â safon 47. 1/3/2017
Cyngor Bro MorgannwgDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd y gŵyn yn ymwneud â gwybodaeth ynghylch Cynllunio ar wefan Cyngor Bro Morgannwg. Yn benodol, nodwyd nad oedd y Cofrestrau Datblygu a Rheolaeth Adeiladu ar-lein, na’r ddogfen ‘A Guide to Planning in the Vale of Glamorgan’, ar gael yn Gymraeg. Mae cysylltau at y gofrestr a’r ddogfen ar y dudalen ‘Cynllunio a Rheolaeth Adeiladu’ ar wefan y Cyngor, a’r fersiwn Saesneg o’r dudalen honno. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gyngor Bro Morgannwg i gydymffurfio â safonau 47 a 52. 1/3/2017
Cyngor Bro MorgannwgDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Nodai’r gŵyn nad oedd holl destun y dudalen ‘Swyddi Gwag Cyfredol’ ar wefan Cyngor Bro Morgannwg ar gael yn Gymraeg, a bod y testun Cymraeg o fewn tudalennau hysbysebion swyddi unigol wedi ei osod o dan y testun Saesneg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Gyngor Bro Morgannwg i gydymffurfio â safon 52. 1/3/2017
Cyngor Sir y FflintDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 30/03/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnodd yr achwynydd nad oedd y Cyngor yn darparu gwersi nofio trwy gyfrwng y Gymraeg tu hwnt i wersi Ton 2 yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug. Honnodd yr achwynydd bod derbynnydd y ganolfan wedi egluro bod rhaglen gynhwysfawr o wersi nofio Ton 1 a 2 ar gael trwy’r Gymraeg ond nad oedd gwersi Ton 3 a 4 ar gael trwy’r Gymraeg. At hynny, honnodd achwynydd nad oedd gan y ganolfan gynllun ar gyfer cynnal gwersi tu hwnt i Ton 2 ar gyfer y dyfodol. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 84 ac 86. 15/2/2017
Gweinidogion CymruDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson ar 20/04/2016 oedd yn bodloni amodau adran 93 (3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnai’r achwynydd bod problem gyda’r ffurflenni cynllunio ar wefan ‘Planning Portal’ yn golygu nad oedd modd cyflwyno cais cynllunio i’r awdurdod lleol trwy gyfrwng y Gymraeg. Honnai’r achwynydd hefyd bod llawer o’r Gymraeg ar wefan ‘Planning Portal’ yn wallus. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan Weinidogion Cymru i gydymffurfio â safonau 50, 50A, 50B, 52 a 55.20/12/2016
Cyngor Dinas a Sir AbertaweDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn honni na dderbyniodd gyfarchiad ffôn yn Gymraeg wrth ffonio prif linell ffôn y Cyngor ar y rhif 01792 636000, ar 30 Mawrth, 2016, am 12.25yp. Honnai na ofynnwyd iddo os y dymunai dderbyn gwasanaeth Cymraeg a bu oedi cyn iddo gael ei drosglwyddo at rywun oedd yn siarad Cymraeg. Honnai’r achwynydd hefyd nad oes modd gweld cynnwys Cymraeg ar ffrwd Facebook y Cyngor drwy ddefnyddio ap ar ffôn symudol. Yn ogystal, honnir i hysbysiadau swyddogol ar wefan Public Notices ac ym mhapur newydd y South Wales Evening Post (cyfeirir yn benodol at hysbysiad am ddatblygiadau cynllunio a ymddangosodd ar 4 Ebrill, 2016 yn yr Evening Post) ymddangos yn uniaith Saesneg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 8, 9, 11, 58 a 69. 21/11/2016
Cyngor Sir GârDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Honnai’r achwynydd fod y Gymraeg yn ymddangos yn wallus ar arwydd sydd wedi ei godi ger safle ailgylchu Cwm Environmental yn Nantycaws, Caerfyrddin. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 61 a 63. 21/11/2016
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn honni i’r Cyngor fethu â darparu gwasanaeth ffôn cyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg wrth iddo geisio cysylltu ag adran gynllunio’r Cyngor ar 11/4/16. Honnai’r achwynydd i’r Cyngor: - Ei gyfarch yn Saesneg ac ymateb i’w ymholiad yn Saesneg - Ddarparu neges ‘aros ar y lein’ yn Saesneg yn unig - Ddarparu ymateb Saesneg wrth iddynt geisio ei drosglwyddo at siaradwr Cymraeg - Egluro nad oedd siaradwr Cymraeg ar gael ac y gallai barhau â’r alwad yn Saesneg neu adael rhif ffôn er mwyn fod rhywun yn ei ffonio’n ôl. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 18 a 20. 10/11/2016
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn honni i weithiwr ar linell ffôn Cysylltu â Chaerdydd (02920 872088) gynnig bod ei fod yn siarad â gweithiwr yn Saesneg er mwyn cael gwasanaeth cyflymach. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 9, 10 ac 17. 10/11/2016
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn honni bod arwyddion dros dro uniaith Saesneg wedi eu gosod ym Mharc Biwt Caerdydd, ac ar Heol Caerffili, Caerdydd. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 61. 26/10/2016
Cyngor Dinas CaerdyddDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn honni bod arwyddion dros dro uniaith Saesneg wedi eu gosod ym Mharc Biwt Caerdydd, ac ar Heol Caerffili, Caerdydd. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 61. 26/10/2016
Cyngor Bwrdeistref Sirol WrecsamDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg. Roedd yr achwynydd yn honni nad oedd siaradwr Cymraeg ar gael yn nerbynfa Neuadd y Dref, Wrecsam, pan ymwelodd â’r dderbynfa ar 1/4/16. Honnai’r achwynydd y cafodd wybod gan ymgynghorydd cwsmer oedd yn gweithio ar y dderbynfa y byddai’n rhaid iddo aros i aelod arall o staff ddychwelyd i’r dderbynfa cyn y gellir darparu gwasanaeth Cymraeg iddo. Honnai’r achwynydd fod gwasanaeth llawn a phrydlon ar gael i unrhyw un oedd yn dymuno derbyn gwasanaeth Saesneg. Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safon 64. 19/10/2016
Cyngor Bwrdeistref Sirol CaerffiliDerbyniodd y Comisiynydd gŵyn gan berson oedd yn bodloni amodau adran 93(3) i (6) Mesur y Gymraeg.Roedd yr achwynydd yn honni fod y defnydd o’r slogan ‘yn barod i’w renti’ a’r hash nod #GweithioiGaerffili ar gyfrif Facebook y Cyngor yn wallus. Roedd yr achwynydd hefyd yn honni fod y defnydd o ‘Ystafelloedd Newid Dan Do’ ar arwyddion mewn canolfannau hamdden hefyd yn wallus. Roedd y gŵyn yn creu amheuaeth bod y Cyngor wedi methu â chydymffurfio â safon(au). Penderfynodd y Comisiynydd gynnal ymchwiliad o dan adran 71 Mesur y Gymraeg er mwyn canfod a fu methiant gan y Cyngor i gydymffurfio â safonau 58 a 63. 20/9/2016

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau