Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyno cais ymyrraeth

 

Sefydlodd Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 hawliau a rhyddid newydd i ddefnyddwyr y Gymraeg. Un o’r rheiny yw’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg gydag eraill yng Nghymru.
 
Os ydych chi’n teimlo bod rhywun wedi ymyrryd â’ch rhyddid i chi i ddefnyddio’r Gymraeg â rhywun arall, mae’n bosib y gall y Comisiynydd y Gymraeg ymchwilio i hyn. Mae’r math o sefyllfaoedd yn cynnwys:

  • Rhywun yn datgan na ddylech ddefnyddio’r Gymraeg, ar lafar neu’n ysgrifenedig, gyda rhywun arall sydd hefyd yn dymuno defnyddio’r iaith
  • Rhywun yn datgan y byddwch yn dioddef anfantais am ddefnyddio’r Gymraeg gyda rhywun arall
  • Rhywun yn achosi anfantais i chi am ddefnyddio’r Gymraeg gyda rhywun arall.

Gwneud cais
Os ydych chi’n penderfynu gwneud cais i’r Comisiynydd, rhaid iddo fod yn ysgrifenedig, oni bai bod eich amgylchiadau personol chi yn golygu na allwch wneud cais ysgrifenedig. Rhaid i’r cais ddisgrifio’r achos ac adnabod pwy oedd yn gyfrifol am ymyrryd â’ch rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd angen i chi ddarparu cyfeiriad post neu e-bost er mwyn i’r Comisiynydd gysylltu â chi.

Gallwch wneud cais i’r Comisiynydd drwy gwblhau’r ffurflen cwyno hon.

s nad yw’r amgylchiadau’r achos wedi effeithio’n uniongyrchol arnoch chi, ni all y Comisiynydd ymchwilio i’ch cais. Er hynny, os yw achos yn ymwneud â rhyddid plentyn neu rywun bregus i ddefnyddio’r Gymraeg gall y Comisiynydd ymchwilio i gais gan riant neu eiriolwr ar eu rhan.
 
Beth fydd y Comisiynydd yn wneud yn dilyn derbyn eich cais
Os yw’r Comisiynydd yn penderfynu ymchwilio i’ch cais, bydd yn dyfarnu a wnaeth y person dan sylw ymyrryd â’ch rhyddid chi i ddefnyddio’r Gymraeg ai peidio. Gall gyhoeddi adroddiad ar y dyfarniad a chynnig cyngor i’r person oedd yn gyfrifol am yr ymyrraeth.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau