Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyno cwyn

  ** 18/3/20 Rydym yn gweithio o adref ar hyn o bryd o ganlyniad i COVID-19.  Byddwn yn ceisio ymateb i chi o fewn y terfynau amser arferol, ond mae’n bosibl y bydd oedi oherwydd yr amgylchiadau unigryw.** 

Am beth allwch chi gwyno?

Os ydych yn teimlo eich bod wedi derbyn gwasanaeth Cymraeg anfoddhaol, neu bod sefydliad yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, gallwch gwyno wrthym ni. Gallwch hefyd gysylltu â ni i wneud cais i ni ystyried honiad o ymyrraeth â’ch rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg.

Am bwy allwch chi gwyno?

Mae yna rywfaint o wahaniaeth yn y ffordd gallwn ni ddelio â chwynion, yn dibynnu ar sefyllfa gyfreithiol sefydliadau:

  • Sefydliadau sy'n gweithredu safonau (Gallwch gwyno yn syth i ni am y sefydliadau hyn)
  • Sefydliadau sy'n gweithredu cynlluniau iaith (Bydd angen i chi gwyno wrth y sefydliad yn y man cyntaf)
  • Os ydych yn anfodlon gyda’r ffordd mae busnes neu elusen yn trin y Gymraeg, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn gweithio gyda chi i geisio sicrhau canlyniad cadarnhaol ac adeiladol. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn yn delio gyda chwynion am fusnesau ac elusennau drwy eu perswadio a’u hannog i wella. Nid oes gennym bŵer cyfreithiol i'w gorfodi. Er nad oes gwarant o lwyddiant, mae nifer o fusnesau ac elusennau wedi ymateb yn gadarnhaol i drafodaethau o’r fath, felly mae’n werth ymdrechu.
  • Gallwch wneud cais i ni ystyried honiad o ymyrraeth â'ch rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg. Gall unrhyw fath o sefydliad, neu unrhyw unigolyn, fod yn gyfrifol am ymyrraeth honedig â'ch rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg.

Sut i gwyno?

Gallwch gwyno drwy anfon e-bost, llythyr, neges Trydar neu Facebook at y Comisiynydd.  Mae'r manylion cyswllt ar gael yma.

 

Pryd i gwyno?

Disgwylir i chi gyflwyno eich cwyn o fewn 12 mis ar ôl dod yn ymwybodol o’r broblem.

 

Sut fyddwn yn delio â'ch cwyn?

Er mwyn deall sut byddwn yn delio â'ch cwyn, cliciwch ar y dolenni ar y dde.

 

Ymchwilio a gorfodi

  • Dyma gofrestr o ymchwiliadau sydd wedi eu cynnal i amheuon o fethiant sefydliadau i gydymffurfio â safonau'r Gymraeg yma a pha gamau gorfodi osodwyd arnynt.
  • Cliciwch yma i weld yr adroddiadau ymchwiliadau i weithrediad sefydliadau â chynlluniau iaith.
  • Cliciwch yma i weld yr adroddiadau ymchwiliadau i geisiadau rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg.

 

Apelio penderfyniad y Comisiynydd

Gall sefydliadau ac achwynwyr gyflwyno cais neu apêl i Dribiwnlys y Gymraeg am benderfyniadau’r Comisiynydd sy’n ymwneud â chwynion ac ymchwiliadau safonau. Mae mwy o wybodaeth ar wefan y Tribiwnlys.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau