Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Proses o osod safonau


Bydd safonau yn raddol yn disodli’r system bresennol o gynlluniau iaith Gymraeg, y cyflwynir gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Mae proses statudol i’w dilyn er mwyn gosod safonau am y Gymraeg ar sefydliadau.
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn cyfeirio at sefydliadau sy’n agored i orfod cydymffurfio â safonau. Mae sefydliad yn agored i orfod cydymffurfio â safonau os yw’n cael ei bennu (neu’n dod o fewn categori a bennir) yn Atodlenni 5 a 6, neu Atodlenni 7 a 8. Nid yw’r ffaith bod sefydliadau yn agored i orfod cydymffurfio â safonau yn golygu eu bod yn ofynnol iddynt wneud hynny. Bydd angen gwneud safonau’n benodol gymwys i sefydliadau cyn y gallent ddod yn ofynnol i gydymffurfio â nhw.

Ymchwiliadau safonau
Y cam cyntaf i wneud safonau’n benodol gymwys i sefydliad yw cynnal ymchwiliad safonau. Caiff y Comisiynydd gynnal ymchwiliad safonau ar sefydliadau i benderfynu a ddylent orfod cydymffurfio â safonau, ac os dylent, pa safonau ddylai fod yn benodol gymwys iddynt. Gellir cael rhagor o wybodaeth am y broses ymchwiliad safonau trwy glicio yma.

Adroddiadau safonau
Ar ôl cynnal ymchwiliad safonau bydd y Comisiynydd yn cyhoeddi adroddiad safonau fydd yn nodi casgliadau’r ymchwiliad, a rhesymau’r Comisiynydd dros ddod i’r casgliadau hynny. Mae dyletswydd ar Weinidogion Cymru i roi sylw dyladwy i adroddiad safonau Gellir cael rhagor o wybodaeth am y broses ymchwiliad safonau trwy glicio yma.

Rheoliadau
Wedi rhoi sylw dyladwy i adroddiad safonau’r Comisiynydd, bydd disgwyl i Weinidogion Cymru lunio rheoliadau drafft a’r dogfennau cysylltiedig yng nghyswllt y sefydliad dan sylw. Bydd dadl a phleidlais ar gymeradwyo’r rheoliadau drafft yng nghyfarfod llawn y Cynulliad Cenedlaethol. Bydd pleidlais i gymeradwyo’r rheoliadau yn gwneud y safonau’n benodol gymwys i’r sefydliad, ac yn galluogi’r Comisiynydd i roi hysbysiad cydymffurfio iddynt.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am hysbysiadau cydymffurfio drwy glicio yma.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau