Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg

Hawliau’n Gwreiddio, Adroddiad Sicrwydd 2016-17 Comisiynydd y Gymraeg

 
Mae Hawliau’n Gwreiddio’n ystyried a yw profiadau siaradwyr Cymraeg yn gwella; a yw’r gyfundrefn safonau wedi arwain at welliannau; ac a yw sefydliadau cyhoeddus yn galluogi ac yn annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd.
 
Nod yr adroddiad yw rhoi cymorth i sefydliadau cyhoeddus ddeall beth yw realiti profiad pobl sy’n dewis defnyddio’r Gymraeg. Prif sail yr adroddiad yw canfyddiadau arolygon, grwpiau trafod ac astudiaethau a gynhaliwyd yn ystod 2016-17. Dyma’r prif ganfyddiadau:
 
  • Mae gwasanaethau Cymraeg yn gwella
Dengys yr adroddiad bod mwy o gyfleoedd ar gael i dderbyn gwasanaethau yn Gymraeg, caiff gwasanaethau Cymraeg eu cynnig yn rhagweithiol yn gynyddol,   ac fe gyflwynwyd gweithdrefnau newydd er mwyn gweithredu safonau’r Gymraeg.
 
  • Er bod pethau’n gwella, mae gwaith pellach i’w wneud
Adroddir bod rhai meysydd a gweithgareddau sydd angen sylw pellach megis  gwella ansawdd gwasanaethau Cymraeg a gwella trefniadau hunan-reoleiddio sefydliadau.
 
  • Mae angen newid ymddygiad er mwyn hybu a hwyluso’r Gymraeg
Caiff cyfrifoldebau hybu sefydliadau sylw ar ddwy lefel: yr angen i farchnata gwasanaethau’n ddeallus ac argyhoeddi defnyddwyr eu bod yno ac ymdriniaeth â strategaethau hybu awdurdodau lleol a’r parciau cenedlaethol.  
 
Cyhoeddir Hawliau’n Gwreiddio’n unol ag adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau