Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg

Hawliau’n Gwreiddio, Adroddiad Sicrwydd 2016-17 Comisiynydd y Gymraeg

 
Mae Hawliau’n Gwreiddio’n ystyried a yw profiadau siaradwyr Cymraeg yn gwella; a yw’r gyfundrefn safonau wedi arwain at welliannau; ac a yw sefydliadau cyhoeddus yn galluogi ac yn annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd.
 
Nod yr adroddiad yw rhoi cymorth i sefydliadau cyhoeddus ddeall beth yw realiti profiad pobl sy’n dewis defnyddio’r Gymraeg. Prif sail yr adroddiad yw canfyddiadau arolygon, grwpiau trafod ac astudiaethau a gynhaliwyd yn ystod 2016-17. Dyma’r prif ganfyddiadau:
 
  • Mae gwasanaethau Cymraeg yn gwella
Dengys yr adroddiad bod mwy o gyfleoedd ar gael i dderbyn gwasanaethau yn Gymraeg, caiff gwasanaethau Cymraeg eu cynnig yn rhagweithiol yn gynyddol,   ac fe gyflwynwyd gweithdrefnau newydd er mwyn gweithredu safonau’r Gymraeg.
 
  • Er bod pethau’n gwella, mae gwaith pellach i’w wneud
Adroddir bod rhai meysydd a gweithgareddau sydd angen sylw pellach megis  gwella ansawdd gwasanaethau Cymraeg a gwella trefniadau hunan-reoleiddio sefydliadau.
 
  • Mae angen newid ymddygiad er mwyn hybu a hwyluso’r Gymraeg
Caiff cyfrifoldebau hybu sefydliadau sylw ar ddwy lefel: yr angen i farchnata gwasanaethau’n ddeallus ac argyhoeddi defnyddwyr eu bod yno ac ymdriniaeth â strategaethau hybu awdurdodau lleol a’r parciau cenedlaethol.  
 
Cyhoeddir Hawliau’n Gwreiddio’n unol ag adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

 Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad.

 

Adroddiadau Blaenorol 

Amser gosod y safon – portread o brofiadau pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg

Adroddiad Sicrwydd 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg

Nod y Comisiynydd yw hybu a hwyluso defnydd o’r iaith Gymraeg a’i gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.

Bwriad cyhoeddi yr adroddiad hwn yw rhoi cymorth i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru i ddeall beth yw realiti profiad siaradwyr Cymraeg wrth iddynt ddefnyddio’r gwasanaethau hynny. Gobaith y Comisiynydd yw y bydd cyflwyno ei chanfyddiadau’n sbarduno sefydliadau i sianelu eu hymdrechion yn effeithiol er mwyn gwella profiad defnyddwyr y Gymraeg.

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r sefyllfa o safbwynt y defnyddiwr ar sail canfyddiadau cyfres o arolygon siopwr cudd a thematig a gynhaliwyd yn ystod 2015-16. Mae’n datgelu pa gyfleoedd a diffyg cyfleoedd oedd ar gael i bobl oedd naill ai’n gorfod neu’n dewis defnyddio’r Gymraeg.

Cyhoeddir yr adroddiad yn unol ag adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad: Amser gosod y safon – portread o brofiadau pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg.
 
 
Mesur newydd; meddylfryd newydd
Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2014-15
Cyhoeddwyd o dan adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi ei hadroddiad sicrwydd cyntaf. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar gyfres o arolygon siopwr cudd ac astudiaethau o’r ffordd y mae sefydliadau wedi bod yn cynllunio a darparu eu gwasanaethau Cymraeg. Cynhaliwyd yr arolygon rhwng Tachwedd 2014 a Mawrth 2015. Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf o gyfres o adroddiadau sicrwydd blynyddol fydd yn adeiladau at greu darlun cynhwysfawr dros amser o sut mae sefydliadau cyhoeddus yn defnyddio’r Gymraeg.

Mae’r adroddiad hwn yn nodi esiamplau o lwyddiant, ac yn tynnu sylw at sefydliadau sydd wedi adnabod yr angen i ddarparu gwasanaethau’n Gymraeg ac wedi cynllunio’n bwrpasol i gwrdd â’r galw.

Ychwanegodd y Comisiynydd:

“Drwy gyhoeddi’r adroddiad sicrwydd yn flynyddol byddwn yn rhoi cyfle i sefydliadau edrych ar arferion da ac arloesol ar draws Cymru a chwilio am ffyrdd newydd o gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.’

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad sicrwydd ‘Mesur newydd; meddylfryd newydd’.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau