Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau blaenorol

Amser gosod y safon – portread o brofiadau pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg

Adroddiad Sicrwydd 2015-16 Comisiynydd y Gymraeg

Nod y Comisiynydd yw hybu a hwyluso defnydd o’r iaith Gymraeg a’i gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd.

Bwriad cyhoeddi yr adroddiad hwn yw rhoi cymorth i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru i ddeall beth yw realiti profiad siaradwyr Cymraeg wrth iddynt ddefnyddio’r gwasanaethau hynny. Gobaith y Comisiynydd yw y bydd cyflwyno ei chanfyddiadau’n sbarduno sefydliadau i sianelu eu hymdrechion yn effeithiol er mwyn gwella profiad defnyddwyr y Gymraeg.

Mae’r adroddiad yn disgrifio’r sefyllfa o safbwynt y defnyddiwr ar sail canfyddiadau cyfres o arolygon siopwr cudd a thematig a gynhaliwyd yn ystod 2015-16. Mae’n datgelu pa gyfleoedd a diffyg cyfleoedd oedd ar gael i bobl oedd naill ai’n gorfod neu’n dewis defnyddio’r Gymraeg.

Cyhoeddir yr adroddiad yn unol ag adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad: Amser gosod y safon – portread o brofiadau pobl sy’n defnyddio’r Gymraeg.

 

 

Mesur newydd; meddylfryd newydd
Adroddiad Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2014-15
Cyhoeddwyd o dan adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi ei hadroddiad sicrwydd cyntaf. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar gyfres o arolygon siopwr cudd ac astudiaethau o’r ffordd y mae sefydliadau wedi bod yn cynllunio a darparu eu gwasanaethau Cymraeg. Cynhaliwyd yr arolygon rhwng Tachwedd 2014 a Mawrth 2015. Yr adroddiad hwn yw’r cyntaf o gyfres o adroddiadau sicrwydd blynyddol fydd yn adeiladau at greu darlun cynhwysfawr dros amser o sut mae sefydliadau cyhoeddus yn defnyddio’r Gymraeg.

Mae’r adroddiad hwn yn nodi esiamplau o lwyddiant, ac yn tynnu sylw at sefydliadau sydd wedi adnabod yr angen i ddarparu gwasanaethau’n Gymraeg ac wedi cynllunio’n bwrpasol i gwrdd â’r galw.

Ychwanegodd y Comisiynydd:

“Drwy gyhoeddi’r adroddiad sicrwydd yn flynyddol byddwn yn rhoi cyfle i sefydliadau edrych ar arferion da ac arloesol ar draws Cymru a chwilio am ffyrdd newydd o gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.’

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad sicrwydd ‘Mesur newydd; meddylfryd newydd’.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau