Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Fframwaith Rheoleiddio Comisiynydd y Gymraeg

 

Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am reoleiddio cydymffurfedd sefydliadau gyda’u dyletswyddau ieithyddol statudol. Mae Fframwaith Rheoleiddio’r Comisiynydd, a ddaeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2016, yn egluro sut y bwriada’r Comisiynydd gynnal ei gwaith o reoleiddio safonau’r Gymraeg a chynlluniau iaith Gymraeg o’r dyddiad hwn ymlaen.

Barn y Comisiynydd yw nad trwy orfodi’n unig y mae sicrhau cydymffurfedd; felly bydd yn cynnal rhaglen waith fydd yn cymell cydymffurfedd ac yn gymorth i alluogi pethau i ddigwydd fel y dylent.

Yn fras, bwriedir rheoleiddio drwy gyfuniad o ddulliau amrywiol, megis defnyddio grymoedd y Comisiynydd dan adran 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (Mesur y Gymraeg), dysgu ac adrodd ar brofiadau defnyddwyr y Gymraeg, dyroddi codau ymarfer (o bosib), cynnal astudiaethau thematig ar amrywiaeth o safonau ynghyd ag ystyried sut orau i ymateb i adroddiadau blynyddol safonau’r Gymraeg neu adroddiadau monitro blynyddol ar weithrediad cynlluniau iaith Gymraeg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau