Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau blynyddol

 

Yng nghyd-destun Mesur y Gymraeg a safonau’r Gymraeg, mae rheoliadau safonau yn cyfeirio at ‘gorff yn llunio adroddiad blynyddol’ sy’n delio â’r modd y bu iddo gydymffurfio â’r safonau cyflenwi gwasanaethau, llunio polisi a gweithredu.

Rhaid i adroddiad o’r fath gynnwys, er enghraifft, nifer y cwynion y derbyniodd y corff, nifer y cyflogeion sy’n meddu ar sgiliau yn y Gymraeg yn ogystal â gwybodaeth ynghylch cyrsiau hyfforddiant a gynigwyd gan y corff yn ystod y flwyddyn ariannol dan sylw. Ar ben hynny, mae rheoliadau’n cyfeirio at y rheidrwydd sydd ar gorff i ddarparu unrhyw wybodaeth y bydd y Comisiynydd yn gofyn amdani sy’n ymwneud â’i gydymffurfedd â phob dosbarth o safonau. Yn olaf, mae’n ofynnol i gorff gyhoeddi adroddiad blynyddol a sicrhau y rhoddir cyhoeddusrwydd i’r ffaith ei fod wedi gwneud hynny. 

Yng nghyd-destun Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae cyrff sy’n gweithredu cynlluniau iaith dan ddyletswydd statudol i baratoi a chyflwyno adroddiad monitro blynyddol i’r Comisiynydd sy’n disgrifio sut y maent yn gweithredu’r cynlluniau hynny.

O fewn adroddiad monitro blynyddol, mae disgwyl i gyrff ddangos eu bod yn cydymffurfio â’u cynlluniau iaith a chynnwys gwybodaeth a thystiolaeth ar brif faterion gweithredu’r cynlluniau. Mae’r Comisiynydd wedi llunio canllawiau adrodd ar gyfer gwahanol grwpiau o gyrff. Ceir rhestr o holl ymatebion y Comisiynydd i adroddiadau monitro blynyddol yn y fan hon.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau