Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cydymffurfio â chynlluniau iaith Gymraeg


Mae dyletswydd ar gyrff cyhoeddus sydd â chynlluniau iaith Gymraeg statudol i sicrhau fod gwasanaethau i’r cyhoedd yn cydymffurfio â gofynion y cynllun. Y sefydliad ei hun sy’n bennaf gyfrifol dros ansawdd a safon y gwasanaethau hynny. Ceir ymrwymiadau mewn cynlluniau iaith sy’n nodi sut bydd y sefydliad yn arolygu  gweithrediad y cynllun.

Rheoleiddio
Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am reoleiddio cydymffurfedd â chynlluniau iaith Gymraeg. Mae Fframwaith Rheoleiddio’r Comisiynydd, a ddaeth yn weithredol ar 1 Ebrill 2016, yn egluro sut y bwriada’r Comisiynydd gynnal ei gwaith o reoleiddio cynlluniau iaith Gymraeg o’r dyddiad hwn ymlaen.

Ymchwiliad statudol
Os bydd amheuaeth gan y Comisiynydd nad yw sefydliad yn cydymffurfio â’i gynllun iaith, boed hynny’n sgil derbyn cwyn neu drwy wrth iddi gynnal arolygon neu ymchwil, gall gynnal ymchwiliad statudol o dan adran 17 Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 er mwyn penderfynu a fu methiant.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau