Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Arferion Llwyddiannus

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn rheoleiddiwr golau gwyrdd, sy’n grymuso, galluogi a chefnogi sefydliadau.

Un ffordd y bydd y Comisiynydd yn gwneud hyn yw tynnu sylw cyrff at enghreifftiau o arferion llwyddiannus.
 
Mae’r adran hon yn cynnwys llyfrgell o astudiaethau achos o arferion llwyddiannus. Anogir sefydliadau i ddarllen yr astudiaethau achos hyn, ac i ystyried os yw’r arferion yn rhai a ellir eu haddasu i ddiwallu eu anghenion unigol hwy.  
 
Arferion llwyddiannus gan gorff yng nghyd-destun cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg  yw:
 
  • camau sydd wedi arwain naill ai at wella profiad defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg, at gynyddu’r cyfleon i ddefnyddio’r Gymraeg, neu at sicrhau cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg;
  • camau y mae modd eu haddasu a’u trosglwyddo i gyrff eraill er mwyn cydymffurfio’n dda â safonau’r Gymraeg;
  • camau sy’n flaengar ac yn arloesol, yn cynnig gwerth da am amser ac arian, ac sy’n hyfyw a chynaliadwy ar gyfer y tymor hir.
  • Achosion lle’r aed y tu hwnt i ofynion cydymffurfio’r safonau. 
Wrth gasglu a rhannu gwybodaeth am arferion llwyddiannus, bwriad y Comisiynydd yw cymell sefydliadau i:
 
  • weithredu mewn dulliau arloesol;
  • bod yn adeiladol
  • dadansoddi i ba raddau y mae arferion eu sefydliadau hwy yn llwyddo;
  • ystyried addasu a throsglwyddo arferion sy’n llwyddo mewn sefydliadau eraill i sicrhau cydymffurfiaeth dda
  • ymateb yn rhagweithiol i ofynion statudol a disgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth.
I drafod ymhellach, neu er mwyn dod ag arferion llwyddiannus at sylw’r Comisiynydd, cysylltwch â’r Comisiynydd.

Gweler isod restr o wefannau defnyddiol eraill sydd yn rhannu arfer da:
 
 
 

Astudiaethau Achos

Yma ceir casgliad o astudiaethau achos yn seiliedig ar arferion llwyddiannus sydd wedi dod i sylw’r Comisiynydd fel rhan o’i gwaith rheoleiddio.
 
 
 
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau