Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ffurflen cwyno

Defnyddiwch y  ffurflen isod i gwyno i Gomisiynydd y Gymraeg. Mae’n gofyn i chi ddarparu eich manylion personol ac i ddisgrifio’r gŵyn.

 

Gallwch wneud cwyn i’r Comisiynydd

  • am fethiant sefydliad i gydymffurfio â safon
  • am fethiant sefydliad i weithredu ei gynllun iaith
  • neu os ydych chi’n teimlo bod rhywun wedi ymyrryd â’ch rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg.
 
Os nad ydych yn siŵr a allwch wneud cwyn i’r Comisiynydd, ffoniwch 0345 6033 221 i’w trafod. Hyd yn oed os ydych chi’n credu bod eich cwyn yn un y gall y Comisiynydd ei hystyried, gall dal fod yn ddefnyddiol yn gyntaf i drafod eich pryderon, pwerau’r Comisiynydd i ymchwilio i gwynion, a’r ffordd y mae’n gwneud hyn.
 
Yn dilyn derbyn eich cwyn bydd y Comisiynydd yn cysylltu’n ôl â chi cyn pen 5 diwrnod gwaith er mwyn cydnabod ei derbyn. 
 
Os yw eich cwyn yn un na all y Comisiynydd ymchwilio iddi, bydd yn ceisio gweld a allwch gwyno i sefydliad arall sy’n delio â chwynion ac, os yn bosibl yn anfon manylion atynt.
 
   
Manylion eich cwyn Dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl yn yr adran hon. Enw'r sefydliad neu berson yr ydych yn cwyno amdano: *
Os yn berthnasol, rhowch fanylion cyswllt ar gyfer y sefydliad neu berson:
Rhowch ddisgrifiad o beth ddigwyddodd: *
Sut wnaeth hyn effeithio arnoch chi? *
Sut wnaethoch chi ddioddef yn bersonol oherwydd hyn? *
Pryd ddaethoch chi’n ymwybodol o’r broblem am y tro cyntaf?
Os oes mwy na 12 mis wedi mynd heibio ers i chi ddod yn ymwybodol o’r broblem am y tro cyntaf, eglurwch pam na wnaethoch gwyno ynghynt:
A ydych wedi cwyno wrth y sefydliad neu berson dan sylw?
Os do, pryd?
Os yn berthnasol, beth oedd ymateb y sefydliad neu berson i’ch cwyn?
Teitl *
Enw *
Cyfenw *
Cyfeiriad *
Cod post
E-bost
Rhif ffôn
Sut hoffech i ni gysylltu â chi? (sicrhewch eich bod wedi darparu’r manylion cyswllt perthnasol) *
Ydych chi'n llenwi'r ffurflen hon ar ran rhywun arall? (os felly, rhowch eu manylion yn y bylchau isod) *
Teitl y person:
Enw’r person:
Cyfenw’r person:
Cyfeiriad:
Cod Post
Rhif ffôn
E-bost
Beth yw eich perthynas chi â’r person yr ydych yn cwyno ar ei ran?
Pam rydych chi’n cwyno ar ran y person hwn?
Deallaf y gallai’r Comisiynydd fod angen rhannu’r wybodaeth a gyflwynais er mwyn delio â fy nghwyn. Rwyf wedi nodi unrhyw ddogfennau neu wybodaeth nad wyf eisiau i’r Comisiynydd eu rhannu. *
Rwyf yn deall y bydd y Comisiynydd yn storio ar ffurf electronig yr wybodaeth ynghylch fy nghwyn, gan gynnwys y dogfennau rwyf wedi’u darparu, a chadw’r cofnodion electronig am dair blynedd o ddyddiad cau’r achos. Bydd y Comisiynydd yn dinistrio’r copïau caled gwreiddiol ar ôl chwe mis. *
Mewnbynnwch y nodau a ddangosir uchod *Methu â darllen y testun? Cliciwch 'Ailosod’ i gael testun arall. Os byddwch yn parhau i gael problemau, ffoniwch 0345 6033 221 a gallwn eich darparu gyda chod dros y ffôn.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau