Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ffurflen cwyno

 
Manylion eich cwyn Dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl yn yr adran hon. Enw'r sefydliad neu berson yr ydych yn cwyno amdano: *
Os yn berthnasol, rhowch fanylion cyswllt ar gyfer y sefydliad neu berson:
Rhowch ddisgrifiad o beth ddigwyddodd: *
Sut wnaeth hyn effeithio arnoch chi? *
Sut wnaethoch chi ddioddef yn bersonol oherwydd hyn? *
Pryd ddaethoch chi’n ymwybodol o’r broblem am y tro cyntaf?
Os oes mwy na 12 mis wedi mynd heibio ers i chi ddod yn ymwybodol o’r broblem am y tro cyntaf, eglurwch pam na wnaethoch gwyno ynghynt:
A ydych wedi cwyno wrth y sefydliad neu berson dan sylw?
Os do, pryd?
Os yn berthnasol, beth oedd ymateb y sefydliad neu berson i’ch cwyn?
Teitl *
Enw *
Cyfenw *
Cyfeiriad *
Cod post
E-bost
Rhif ffôn
Sut hoffech i ni gysylltu â chi? (sicrhewch eich bod wedi darparu’r manylion cyswllt perthnasol) *
Ydych chi'n llenwi'r ffurflen hon ar ran rhywun arall? (os felly, rhowch eu manylion yn y bylchau isod) *
Teitl y person:
Enw’r person:
Cyfenw’r person:
Cyfeiriad:
Cod Post
Rhif ffôn
E-bost
Beth yw eich perthynas chi â’r person yr ydych yn cwyno ar ei ran?
Pam rydych chi’n cwyno ar ran y person hwn?
Mewnbynnwch y nodau a ddangosir uchod *Methu â darllen y testun? Cliciwch 'Ailosod’ i gael testun arall. Os byddwch yn parhau i gael problemau, ffoniwch 0345 6033 221 a gallwn eich darparu gyda chod dros y ffôn.
Mae gennym ddatganiad preifatrwydd sy’n rhoi gwybod sut y byddwn yn casglu, defnyddio, datgelu, trosglwyddo a chadw eich data personol. Mae’n egluro y gall y Comisiynydd rannu eich data personol (e.e. enw, cyfeiriad, rhif ffôn ayb) os yw hynny’n angenrheidiol i ddelio â’ch cwyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael wrth ddilyn y ddolen 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau