Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwy ydym ni

 

 

Y Comisiynydd
Meri Huws yw Comisiynydd y Gymraeg. Daw’n wreiddiol o Sir Gaerfyrddin, a threuliodd ei
harddegau yn Sir Benfro. Mae hi nawr yn byw yn Sir Gaerfyrddin. Ar ôl graddio yn y Gyfraith o Brifysgol Cymru Aberystwyth, cymhwysodd fel Gweithiwr Cymdeithasol o Brifysgol Rhydychen. Dechreuodd ei gyrfa gan weithio fel Gweithiwr Cymdeithasol yng Nghaernarfon cyn symud i faes Dysgu Gydol Oes ac Addysg Uwch. Bu’n dal swyddi academaidd a rheoli yn y sefydliadau canlynol: y Coleg Normal ym Mangor, Prifysgol Casnewydd, Prifysgol Dinas Dulyn, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bu’n Gadeirydd ar Gymdeithas yr Iaith Gymraeg 1981-83; yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg 1993-97 ac yna’n Gadeirydd ar Fwrdd yr Iaith Gymraeg 2005-11.
 
Dirprwy Gomisiynydd a Chyfarwyddwyr Strategol
Gwenith Price yw’r Dirprwy Gomisiynydd, a hi sy’n dirprwyo i’r Comisiynydd yn ystod cyfnodau gwyliau a salwch ac ar unrhyw adeg arall ar gais arbennig y Comisiynydd. Mae Gwenith Price hefyd yn Gyfarwyddwr Strategol sydd â chyfrifoldeb am y timoedd Cydymffurfio, Ymchwilio a Gorfodi, Cyllid, Adnoddau Dynol a Llywodraethiant.

Cyfarwyddwr Strategol
Dyfan Sion yw'r Cyfarwyddwr Strategol sy’ n gyfrifol am arwain gwaith y timoedd Polisi, Hybu, Isadeiledd ac Ymchwil, Cyfathrebu a Gosod Safonau.

Y Comisiynydd a'r ddau Gyfarwyddwr Strategol yw Tîm Rheoli'r sefydliad.

Gweler y dolenni ar y dde i gofrestr buddiannau’r Comisiynydd a’r Cyfarwyddwyr a threuliau’r Comisiynydd.


Swyddogion
Mae dros 40 aelod o staff yn gweithio i’r Comisiynydd, wedi eu lleoli mewn swyddfeydd yng Nghaerdydd, Caerfyrddin, Caernarfon a Rhuthun.

Am fanylion cyswllt y swyddfeydd, cliciwch yma.
 

Arall

Pwyllgor Archwilio a Risg

Prif nod y pwyllgor hwn yw cynghori’r Swyddog Cyfrifo (sef y Comisiynydd) ar y prosesau strategol ar gyfer risg, rheolaeth a llywodraethiant.
Pwyllgor Archwilio a Risg

Panel Cynghori

Prif bwrpas y Panel Cynghori yw rhoi cyngor i'r Comisiynydd ar unrhyw fater.  Gweinidogion Cymru sydd yn penodi aelodau i'r Panel.
Panel Cynghori

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau