Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beth ydym ni'n ei wneud

Llechi

Gweledigaeth Comisiynydd y Gymraeg yw 

“Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd”

I wireddu hyn, mae amryw o dimau’n gweithio ar wahanol agweddau o gefnogi’r Gymraeg.

Gosod Safonau

Y Tîm Gosod Safonau sy’n gweithio gyda’r sefydliadau yn y cyfnod cyn iddynt ddod o dan ‘safonau’ (safonau yw’r rhestr o ddyletswyddau i gynnig gwasanaethau Cymraeg sy’n berthnasol i’r sector gyhoeddus).  Mae’r tîm yn penderfynu pa safonau sy’n rhesymol i’r sefydliad, ac yn cyflwyno hysbysiadau cydymffurfio, sef y ddogfen gyfreithiol sy’n nodi pa safonau ydy’r rheiny. Manylion am waith y tîm yma.

Gweithredu Safonau

Unwaith mae’r sefydliadau yn gweithredu’r safonau, mae’r Tîm Cydymffurfio o fewn y Comisiynydd yn cadw golwg ar y gwaith sy’n cael ei wneud. Ydy’r sefydliadau yn cadw at y safonau? Ydy’r cyhoedd yn cael y gwasanaethau ddylen nhw gael yn Gymraeg? Pa arferion da ellir eu rhannu gyda sefydliadau eraill? Manylion pellach yma

Gorfodi Safonau

Os bydd y Comisiynydd yn derbyn cwyn nad ydy sefydliad yn cynnig gwasanaeth Cymraeg fel y dylen nhw, mi fydd y Tîm Ymchwilio a Gorfodi o fewn y Comisiynydd yn ymchwilio i weld os oes safon wedi ei thorri. Mwy o fanylion yma.

Pa sefydliadau sydd o dan safonau?  Cliciwch yma.

Elusennau a busnesau

Hybu

Mae Tîm Hybu o fewn y Comisiynydd sy’n gweithio gyda busnesau ac elusennau yn eu hannog i ddefnyddio’r Gymraeg a chynnig cefnogaeth a hyfforddiant iddynt wrth wneud hynny. Mae’r tîm hefyd yn cynnig gwasanaeth prawfddarllen hyd at 1,000 o eiriau am ddim. Mwy am waith y tîm yma.

Polisi

Dylanwadu ar bolisi yw gwaith y tîm yma. Mae eu gwaith yn cynnwys ymateb i ymgynghoriadau, cyhoeddi adroddiadau a nodiadau briffio a mynychu cyfarfodydd gyda llunwyr polisi.  Mwy am waith y tîm yma.

Isadeiledd

Mae gwaith amrywiol yn cael ei wneud gan y Tîm Isadeiledd ac Ymchwil gan gynnwys cydgysylltu maes terminoleg a geiriadura’r Gymraeg, darparu cyngor ynghylch cyfieithu a chynghori sefydliadau a chynnal a chadw Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru.

Mae’r tîm hefyd yn gyfrifol am gysylltiadau rhyngwladol, am gydlynu gwaith ymchwil a llunio adroddiad 5-mlynedd Comisiynydd y Gymraeg. Mae rhagor o wybodaeth am waith y tîm i’w weld yma

Iaith Gwaith

Y Comisiynydd sydd yn gyfrifol am gynllun Iaith Gwaith, sef y swigen oren sy'n cael ei harddangos os oes gwasanaeth Cymraeg ar gael.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun neu i archebu nwyddau am ddim, cliciwch yma

Gwasanaethau canolog

O fewn y gwasanaethau canolog mae’r tîm Cyfathrebu, Llywodraethant, Adnoddau Dynol a Chyllid. Os hoffech gysylltu gydag un o’r timau yma, ffoniwch 0345 603 3221 neu post@comisiynyddygymraeg.cymru

I weld cynllun strategol Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer 2018 – 2021, cliciwch yma.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau