Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Risg

Nod y pwyllgor yw cynghori’r Swyddog Cyfrifo ar y prosesau strategol ar gyfer risg, rheolaeth a llywodraethiant.
Gallwch ddarllen am waith y pwyllgor drwy glicio ar y ddolen ar y dde.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cyfarfod o leiaf tair gwaith y flwyddyn.  Aelodau’r pwyllgor yw Rheon Tomos (Cadeirydd), Wyn Penri Jones, Nigel Annett a Dr Ian Rees.
  
Rheon Tomos
Mae’n gyfrifydd ac yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). Dechreuodd ei yrfa mewn Llywodraeth Leol cyn treulio cyfnod fel rheolwr ac uwch-reolwr gyda’r Comisiwn Archwilio. Yn ogystal mae wedi treulio cyfnod fel Cyfarwyddwr gyda chwmni Deloitte & Touche LLP. Bellach mae’n gweithio fel ymgynghorydd hunan gyflogedig. Mae’n aelod o Bartneriaeth TDE Associates ac yn arbenigo mewn rheolaeth gorfforaethol a llywodraethu yn gyffredinol, gan gynnwys hyfforddi yn y maes.
Mae’n Is-gadeirydd Awdurdod S4C ac yn gadeirydd y pwyllgor archwilio a risg.  Mae’n gyfarwyddwr anweithredol ac yn gadeirydd pwyllgor awdit a risg yn ESTYN yn ogystal â bod yn aelod o bwyllgor awdit a risg Amgueddfa Cymru.
Wyn Penri Jones
Bancwr siartredig gydag arbenigedd mewn credyd a risg.  Mae ganddo brofiad o weithio a rheoli ystod eang o ganghennau ac adrannau HSBC yng Nghymru.
Erbyn hyn mae’n gweithio ar ei liwt ei hun yn cynnig cymorth mentora a datblygu busnesau.  Mae’n un o ymddiriedolwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru - yn gadeirydd y pwyllgor archwilio.
Mae’n  ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac yn drysorydd Cronfa Goffa Ryan Davies.
Iorwen Brooks-Jones

 
Dr Ian Rees
Mae’n Bennaeth Coleg Menai ac yn uwch gyfarwyddwr gyda chyfrifoldeb am faterion allanol o fewn Grŵp Llandrillo Menai. Cyn hyn bu’n Bennaeth/Prif Weithredwr Coleg Meirion-Dwyfor ac yn Bennaeth Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.
Dros y blynyddoedd bu hefyd yn gyfarwyddwr ar nifer o gyrff, gan gynnwys Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, Fforwm a’r  Coleg Cenedlaethol Cymraeg. Bu hefyd yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol Canolbarth Cymru ELWa.
Rhwng 2006 a 2012 roedd yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru. Roedd yn Is-gadeirydd y Cyngor, ac yn gadeirydd y pwyllgor archwilio a risg rhwng 2009 a 2012.
Mae’n gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Treferthyr, Cricieth ac yn aelod o Gôr Eifionydd.
 
Sut mae dod yn aelod
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn aelod, ac â'r profiad naill ai o archwilio ariannol neu o risg corfforaethol, byddai’r Comisiynydd yn falch o glywed gennych. Gellid dod o hyd i gylch gorchwyl y Pwyllgor trwy ddilyn y ddolen hon.

Dylid mynegi diddordeb yn y lle cyntaf drwy e-bostio swyddi@comisiynyddygymraeg.cymru. Os am sgwrs anffurfiol am y swydd, gellir cysylltu â’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau ar 0345 6033 221.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau