Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio a Risg

Nod y pwyllgor yw cynghori’r Swyddog Cyfrifo ar y prosesau strategol ar gyfer risg, rheolaeth a llywodraethiant.
Gallwch ddarllen am waith y pwyllgor drwy glicio ar y ddolen ar y dde.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cyfarfod o leiaf tair gwaith y flwyddyn.  Aelodau’r pwyllgor yw Rheon Tomos (Cadeirydd), Wyn Penri Jones, Nigel Annett a Dr Ian Rees.
  
Rheon Tomos
Mae’n gyfrifydd ac yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). Dechreuodd ei yrfa mewn Llywodraeth Leol cyn treulio cyfnod fel rheolwr ac uwch-reolwr gyda’r Comisiwn Archwilio. Yn ogystal mae wedi treulio cyfnod fel Cyfarwyddwr gyda chwmni Deloitte & Touche LLP. Bellach mae’n gweithio fel ymgynghorydd hunan gyflogedig. Mae’n aelod o Bartneriaeth TDE Associates ac yn arbenigo mewn rheolaeth gorfforaethol a llywodraethu yn gyffredinol, gan gynnwys hyfforddi yn y maes.
Mae’n Is-gadeirydd Awdurdod S4C ac yn gadeirydd y pwyllgor archwilio a risg.  Mae’n gyfarwyddwr anweithredol ac yn gadeirydd pwyllgor awdit a risg yn ESTYN yn ogystal â bod yn aelod o bwyllgor awdit a risg Amgueddfa Cymru.
Wyn Penri Jones
Bancwr siartredig gydag arbenigedd mewn credyd a risg.  Mae ganddo brofiad o weithio a rheoli ystod eang o ganghennau ac adrannau HSBC yng Nghymru.
Erbyn hyn mae’n gweithio ar ei liwt ei hun yn cynnig cymorth mentora a datblygu busnesau.  Mae’n un o ymddiriedolwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru - yn gadeirydd y pwyllgor archwilio.
Mae’n  ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen ac yn drysorydd Cronfa Goffa Ryan Davies.
Nigel Annett CBE
Dechreuodd ei yrfa mewn bancio buddsoddi yn Llundain (gan dreulio peth amser yn Efrog newydd a Tokyo). Dechreuodd weithio gyda Dŵr Cymru yn 1992, fel Cyfarwyddwr Cynllunio â chyfrifoldeb am fuddsoddi cyfalaf a rheoleiddio i ddechrau, ac yna fel Rheolwr Gyfarwyddwr. Ers gadael ei swydd yn 2013 mae’n gyfarwyddwr anweithredol ar fwrdd cymdeithas adeiladu’r Principality lle mae’n cadeirio’r pwyllgor tâl ac yn aelod o’r pwyllgor cwsmeriaid a’r pwyllgor risg. Mae’n ymddiriedolwr gyda’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru ac yn aelod o fwrdd datblygu Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
Yn 2014 derbyniodd CBE am ei wasanaethau i’r diwydiant dŵr ac i WaterAid yng Nghymru. Ers 2013 mae wedi dechrau dysgu Cymraeg ac yn 2014 cyrhaeddodd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn.
 
Dr Ian Rees
Mae’n Bennaeth Coleg Menai ac yn uwch gyfarwyddwr gyda chyfrifoldeb am faterion allanol o fewn Grŵp Llandrillo Menai. Cyn hyn bu’n Bennaeth/Prif Weithredwr Coleg Meirion-Dwyfor ac yn Bennaeth Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.
Dros y blynyddoedd bu hefyd yn gyfarwyddwr ar nifer o gyrff, gan gynnwys Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, Fforwm a’r  Coleg Cenedlaethol Cymraeg. Bu hefyd yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol Canolbarth Cymru ELWa.
Rhwng 2006 a 2012 roedd yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru. Roedd yn Is-gadeirydd y Cyngor, ac yn gadeirydd y pwyllgor archwilio a risg rhwng 2009 a 2012.
Mae’n gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Treferthyr, Cricieth ac yn aelod o Gôr Eifionydd.
 
Sut mae dod yn aelod
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn aelod, ac â'r profiad naill ai o archwilio ariannol neu o risg corfforaethol, byddai’r Comisiynydd yn falch o glywed gennych. Gellid dod o hyd i gylch gorchwyl y Pwyllgor trwy ddilyn y ddolen hon.

Dylid mynegi diddordeb yn y lle cyntaf drwy e-bostio swyddi@comisiynyddygymraeg.cymru. Os am sgwrs anffurfiol am y swydd, gellir cysylltu â’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau ar 0345 6033 221.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau