Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pwyllgor Archwilio

Nod y pwyllgor yw cynghori’r Swyddog Cyfrifo ar y prosesau strategol ar gyfer risg, rheolaeth a llywodraethiant.
Gallwch ddarllen am waith y pwyllgor drwy glicio ar y ddolen ar y dde.
Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cyfarfod o leiaf tair gwaith y flwyddyn.  Aelodau’r pwyllgor yw Rheon Tomos (Cadeirydd), Dr Ian Rees, Iorwen Brooks-Jones a Liz Aitken.
  
Rheon Tomos
Mae’n gyfrifydd ac yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). Dechreuodd ei yrfa mewn Llywodraeth Leol cyn treulio cyfnod fel rheolwr ac uwch-reolwr gyda’r Comisiwn Archwilio. Yn ogystal mae wedi treulio cyfnod fel Cyfarwyddwr gyda chwmni Deloitte & Touche LLP. Bellach mae’n gweithio fel ymgynghorydd hunan gyflogedig. Mae’n aelod o Bartneriaeth TDE Associates ac yn arbenigo mewn rheolaeth gorfforaethol a llywodraethu yn gyffredinol, gan gynnwys hyfforddi yn y maes.
Mae’n Is-gadeirydd Awdurdod S4C ac yn gadeirydd y pwyllgor archwilio a risg.  Mae’n gyfarwyddwr anweithredol ac yn gadeirydd pwyllgor awdit a risg yn ESTYN yn ogystal â bod yn aelod o bwyllgor awdit a risg Amgueddfa Cymru.
Iorwen Brooks-Jones
Cyfreithwraig gyda 37 mlynedd o brofiad yn arbenigo ym maes eiddo masnachol.  Bu’n gweithio am dros 15 mlynedd i Capital Law LLP fel cyfreithiwr ymgynghorol a chyn hynny bu yn bartner mewn dau gwmni cyfreithiol yn ne Cymru.
Ers 2017 mae yn aelod o Fwrdd Grŵp Tai Cadarn Cyf, sydd yn gyfrifol am dros 3,000 o gartrefi yn Mro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf.  Mae yn aelod o’r Grwp Gweithredu ar gyfer cwmni contractwyr mewnol Cadarn.  Ymysg ei chleientiaid dros y blynyddoedd mae Ladbroke Racing, Associated British Ports, Cymdeithas Tai Newydd, Inmarsat ccc, Ombwdsman Cyhoeddus Cymru ac mae wedi bod yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Met Caerdydd.
Liz Aitken
Mae Liz yn meddu ar 38 mlynedd o brofiad yng nghyllid sector gyhoeddus. Bu’n gyfrifydd ac yn darparu cyngor i awdurdod heddlu, gwasanaeth dân, gwasanaeth llysoedd ynadon, gwasanaeth prawf, gwasanaeth safonau masnach, gwasanaeth crwner a gwasanaeth Cynllunio argyfwng. Mae wedi treulio 15 mlynedd o fewn cyngor sir yn gyfrifol am gyllido, monitro a chydlynu’r rhaglen gyfalaf, grantiau Ewropeaidd, yn cynnwys cyd-drafod  gyda Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ac archwilwyr Ewropeaidd, y Polisi Rheolaeth Trysorlys a gweithredoedd, cangen buddsoddiadau Cronfa Bensiwn Dyfed a chyllido corfforaethol. Roedd hyn yn cynnwys gweithio’n helaeth gyda Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Am rai blynyddoedd bu’n rheoli adrannau yswiriant a rheoli risg cyngor sir.
Am 11 blynedd, bu’n Gyfarwyddwr, Trysorydd, ac am gyfnod o 9 mis yn Ddirprwy Brif Swyddog Dros Dro awdurdod tân, yn Swyddog Cyfrifyddu Cyllid a Llywodraethiant, yn aelod o’r grŵp rheoli risg yn cynhyrchu a diweddaru’r Gofrestr Risg ac am gyfnod yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg Cymdeithas Brif Swyddogion Tân y DU. Am sawl blynedd, mae Liz wedi bod yn swyddog arweiniol ar gyfer archwilio gwasanaethau mewnol ac allanol a gyda phrofiad helaeth o archwilio cyllidebau blynyddol a pherfformiad o fewn cwmnïau preifat a Swyddfa Archwilio Cymru.
Dr Ian Rees
Mae’n Bennaeth Coleg Menai ac yn uwch gyfarwyddwr gyda chyfrifoldeb am faterion allanol o fewn Grŵp Llandrillo Menai. Cyn hyn bu’n Bennaeth/Prif Weithredwr Coleg Meirion-Dwyfor ac yn Bennaeth Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog.
Dros y blynyddoedd bu hefyd yn gyfarwyddwr ar nifer o gyrff, gan gynnwys Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, Fforwm a’r  Coleg Cenedlaethol Cymraeg. Bu hefyd yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol Canolbarth Cymru ELWa.
Rhwng 2006 a 2012 roedd yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru. Roedd yn Is-gadeirydd y Cyngor, ac yn gadeirydd y pwyllgor archwilio a risg rhwng 2009 a 2012.
Mae’n gadeirydd llywodraethwyr Ysgol Treferthyr, Cricieth ac yn aelod o Gôr Eifionydd.
Sut mae dod yn aelod
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn aelod, ac â'r profiad naill ai o archwilio ariannol neu o risg corfforaethol, byddai’r Comisiynydd yn falch o glywed gennych. Gellid dod o hyd i gylch gorchwyl y Pwyllgor trwy ddilyn y ddolen hon.

Dylid mynegi diddordeb yn y lle cyntaf drwy e-bostio swyddi@comisiynyddygymraeg.cymru. Os am sgwrs anffurfiol am y swydd, gellir cysylltu â’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau ar 0345 6033 221.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau