Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Panel Cynghori

Caiff y Comisiynydd ymgynghori â’r Panel Cynghori ynghylch unrhyw fater.

Penodi’r Panel Cynghori

Gweinidogion Cymru sydd yn penodi aelodau’r panel. Rhaid i’r panel gynnwys rhwng 3 a 5 aelod bob amser, a bydd yr aelodau’n dal y swydd am 3 blynedd.

I wybod mwy am waith y Panel Cynghori, gweler Atodlen 4 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Aelodau'r Panel Cynghori

Yr aelodau ar hyn o bryd yw Bethan Jones Parry (Cadeirydd), Carl Cooper, Dr Heledd Iago, Nick Speed a Meinir Davies.

Bywgraffiadau aelodau'r Panel Cynghori

Bethan Jones Parry
Mae ganddi brofiad helaeth ym maes cyfathrebu a darlledu trwy gyfrwng y Gymraeg. Bu’n gyflwynydd newyddion ar S4C ac yn aelod o Gyngor Darlledu BBC Cymru a Phwyllgor Gwylwyr ITV Cymru am gyfnodau yn ystod yr 1980au a’r 1990au.

Mae wedi hwyluso a chadeirio cyfarfodydd i gyngor Môn, Llywodraeth Cymru, a’r heddlu ymysg eraill.

Bu’n bennaeth y wasg a chysylltiadau Heddlu Gogledd Cymru, yn rheolwr Canolfan Dreftadaeth Kate Roberts ac yn cyfarwyddwr rhaglen Gymraeg y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy.

Bellach mae’n cydlynu cais Ardaloedd Chwarelyddol Gwynedd i gael statws Safle Treftadaeth y Byd a chadeirio grŵp sy’n ystyried effaith bosibl gorsaf ynni niwclear newydd ar y Gymraeg ar Ynys Môn. Bu’n Llywydd Dyfodol i’r Iaith rhwng 2012-14 ac yn Llywydd cangen Llwyndyrys o Ferched y Wawr rhwng 2013-15.

Carl Cooper
Mae wedi treulio'r cyfan o'i fywyd gwaith yn y sector gwirfoddol. Bu'n gweithio i'r Eglwys yng Nghymru am 25 mlynedd a bu’n gweithio mewn swyddi uwch reoli ac arwain ers 1999.

Yn enedigol o Wigan, mae wedi gweithio a byw yn siroedd Caerfyrddin, Ceredigion a Gwynedd. Dysgodd Gymraeg, ac mae’n rhugl yn yr iaith erbyn hyn.

Yn y gorffennol, bu’n gwasanaethu ar fwrdd llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru, cyngor Coleg y Drindod, Cyngor Cynulleidfa Cymru y BBC a phwyllgor elusen Plant mewn Angen Cymru. Mae'n aelod o fwrdd Gwasanaethau Lleol Powys ac o Gyngor Partneriaeth Trydydd Sector Llywodraeth Cymru.

Dechreuodd ar ei swydd fel Prif Weithredwr Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ym mis Gorffennaf 2008. Mae'n ymwneud â chefnogi a chynrychioli'r trydydd sector mewn sawl ffordd ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Dr Heledd Iago
Yn wreiddiol o’r Rhyl aeth Heledd Iago i Brifysgol Aberystwyth i astudio ei gradd gyntaf mewn Biocemeg a Geneteg, cyn symud ymlaen i'r Sefydliad Ymchwil Cancr ym Mhrifysgol Bangor i gwblhau ei doethuriaeth. Mae hi bellach yn gweithio yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe  fel darlithydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Gwyddorau Meddygol ac rhan o grŵp ymchwil Biowybodaeth Genom a Strwythyrol Dr. Jonathan Mullins.

Nick Speed
Mae Nick Speed yn gweithio i Nwy Prydain, ac yn ei swydd fel rheolwr Materion Cyhoeddus, mae'n gofalu am y cysylltiadau gyda rhanddeiliaid gwleidyddol a sefydliadau allanol eraill yng Nghymru a ledled Prydain. 

Bu'n was sifil, gan oruchwylio'r broses o sefydlu swyddfa Cymru ar gyfer y rheolwr ynni, Ofgem. Cyn hynny roedd yn gweithio fel newyddiadurwr yn y cyfryngau print a darlledu.  Roedd yn Olygydd Gwleidyddol ITV Cymru ac roedd ganddo hefyd yr un swydd gyda'r Western Mail a'r South Wales Echo, yn San Steffan. Tra'n byw yn Llundain, bu hefyd yn treulio amser fel newyddiadurwr ar The Sunday Times.

Wedi'i eni a'i fagu yn Swydd Derby, mae'n dysgu Cymraeg - ac yn falch o fod wedi ennill Dysgwr y Flwyddyn yn ysgol Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd yn 2012.

Mae'n byw yn y Rhath, Caerdydd, lle y bu'n gwasanaethu ar fwrdd Cymdeithas Tai Cadwyn am dros chwe mlynedd.  Bu hefyd yn lywodraethwr ysgol.

Meinir Davies
Mae'n Gyfarwyddwr gyda chwmni Cyfreithwyr JCP Cyf. yn Abertawe, gydag arbenigedd mewn gwaith Anaf Personol ac Esgeuluster Meddygol. Penodwyd yn Gydlynydd y Gymraeg gyda JCP yn 2012, mewn rôl sy’n cynnwys hyrwyddo’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael i gleientiaid, a chefnogi’r nifer cynyddol o staff Cymreig yn y cwmni. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Cymdeithas Gyfreithiol Abertawe a’r Cylch.

Wedi ei geni a’i magu yn Abertawe, bu'n astudio’r Gyfraith yn Ne-Ddwyrain a Gogledd-Orllewin Lloegr, a fe gymhwysodd fel Cyfreithiwr ym 1993. Gweithiodd yn Llundain am adeg cyn dychwelyd i Gymru yn 2001.

Yn gyn-gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Brynymor, mae bellach yn Lywodraethwr yn Ysgol Gyfun Gwyr ac yn ysgrifennydd Clwb Rhedeg Pontardawe.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau