Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gofynion Ieithyddol yng Nghymru


Dros amser bydd mwy a mwy o sefydliadau yn gorfod cadw at safonau’r Gymraeg. Weithiau byddant yn methu defnyddio’r Gymraeg fel y dylent, neu’n gwneud penderfyniad sy’n effeithio er gwaeth ar eich cyfle i’w defnyddio.

Os yw Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud wrth sefydliad ei fod wedi methu cadw at safon mewn hysbysiad penderfynu, mae gwahanol bethau y gallai eu gwneud er mwyn gorfodi sefydliad i ddefnyddio’r Gymraeg, sef:

  • paratoi cynllun gweithredu er mwyn atal y methiant rhag parhau neu gael ei ailadrodd
  • cymryd camau er mwyn atal y methiant rhag parhau neu gael ei ailadrodd
  • rhoi cyhoeddusrwydd i’r methiant i gydymffurfio â safon neu ddweud wrth y sefydliad bod rhaid iddo wneud hynny
  • gosod cosb sifil
 Mae’r Comisiynydd hefyd yn gallu: 
 
  • gwneud argymhellion 
  • rhoi cyngor i sefydliad neu i unrhyw berson arall
  • ceisio ymrwymo mewn cytundeb setlo gyda sefydliad
Os yw sefydliad wedi methu cadw at gamau gorfodi neu gytundeb setlo bydd y Comisiynydd yn cymryd camau pellach yn erbyn sefydliad. Mae’n bosibl gwneud cais i lys sirol am orchymyn gorfodi neu gynnal ymchwiliad pellach.
 
Mae’r Polisi Gorfodi yn dweud sut mae pwerau gorfodi’r Comisiynydd yn cael eu defnyddio.
 
Apelio

Os bydd y Comisiynydd yn ymchwilio i gŵyn a wnaethoch ac yn penderfynu nad yw sefydliad wedi methu cadw at safon  mae gennych hawl i apelio. Tribiwnlys y Gymraeg sy’n pwyso a mesur canfyddiadau’r Comisiynydd. Mae gan y Tribiwnlys y pŵer i gadarnhau neu i newid dyfarniad y Comisiynydd.    

Mae gennych yr hawl yn ogystal i ofyn i Dribiwnlys y Gymraeg gynnal adolygiad o fethiant Comisiynydd y Gymraeg i ymchwilio i’ch cwyn.   
 
Mae gennych hefyd yr hawl i apelio i’r Uchel Lys ar bwynt cyfreithiol yn deillio o benderfyniad y Tribiwnlys. Rhaid cael caniatâd y Tribiwnlys neu’r Uchel Lys i wneud hynny. Gall yr Uchel Lys gadarnhau penderfyniad y Tribiwnlys neu osod ei benderfyniad o’r neilltu.


 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau