Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cynllun Strategol 2015-17

 

Dyma ail gynllun strategol Comisiynydd y Gymraeg.  Mae’n amlinellu amcanion a blaenoriaethau’r Comisiynydd am y cyfnod o Ebrill 2015 hyd at fis Mawrth 2017.

Wrth weithredu i wireddu ei gweledigaeth tymor hir, mae’r Comisiynydd wedi adnabod 5 amcan strategol:

1. Dylanwadu ar yr ystyriaeth a roddir i’r Gymraeg mewn datblygiadau polisi

2. Sicrhau cyfiawnder i ddefnyddwyr y Gymraeg

3. Gosod dyletswyddau statudol a’u rheoleiddio

4. Annog, hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol

5. Gweithredu a chyfathrebu’n briodol ac effeithiol

Caiff nod a swyddogaethau’r Comisiynydd eu diffinio ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Ei phrif nod yw hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg (sef ei wneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd).  Wrth wneud hynny mae’n rhaid i’r Comisiynydd weithio tuag at gynyddu defnydd o’r Gymraeg mewn ddarpariaeth gwasanaethau, a sefyllfaoedd eraill. Yn ogystal bydd hi’n rhoi sylw i statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru ac i ddyletswyddau i ddefnyddio’r Gymraeg sydd wedi’u gosod drwy gyfraith.

Yn ychwanegol i’r nod a’r swyddogaethau statudol, gweledigaeth ehangach y Comisiynydd yw:

Cymru lle bydd y Gymraeg yn ganolog i fywyd bob dydd a lle gellir ei defnyddio’n gynyddol

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau