Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyngor statudol


Gall y Comisiynydd y Gymraeg wneud unrhyw beth sy’n briodol er mwyn: 

  • hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg (gwneud yn haws i bobl ei defnyddio yn eu bywydau o ddydd i ddydd) 
  • gweithio tuag at sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae hynny’n cynnwys 

  • gwneud argymhellion ysgrifenedig i Weinidogion Cymru
  • cyflwyno sylwadau i unrhyw berson neu sefydliad 
  • rhoi cyngor i unrhyw berson neu sefydliad.

Os yw’r Comisiynydd yn gwneud argymhellion ysgrifenedig, cyflwyno sylw ysgrifenedig, neu’n rhoi cyngor ysgrifenedig i Weinidogion Cymru, rhaid iddynt roi sylw dyladwy iddo mewn unrhyw waith perthnasol.

Mae’r Comisiynydd yn arfer y pwerau yma’n rheolaidd wrth 

  • ddylanwadu ar bolisi 
  • ymateb i ymgynghoriadau 
  • cynghori Gweinidogion Cymru a phersonau eraill ar faterion sy’n ymwneud â’r Gymraeg.

Gellir gweld dogfennau cyngor y Comisiynydd yma.

Gellir gweld ymatebion y Comisiynydd i ymgynghoriadau yma.

 

Dolenni

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau