Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Y Comisiynydd

 
Gweledigaeth Comisiynydd y Gymraeg yw
 
“Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd”

I wireddu hyn, mae amryw o dimau’n gweithio ar wahanol agweddau o gefnogi’r Gymraeg, ac un o'r dulliau hyn yw drwy osod dyletswyddau iaith ar sefydliadau yng Nghymru. Mae mwy o wybodaeth am waith Comisiynydd y Gymraeg yma.
 
Dyma fwy o fanylion am ein gwaith rheoleiddio:

Rheoleiddio Safonau'r Gymraeg

Ydy’r Safonau yn effeithio arna i?

Ydych chi'n byw mewn sir yng Nghymru, ac yn derbyn gohebiaeth ganddyn nhw? Ydych chi'n ymweld â sefydliadau fel amgueddfeydd, theatrau neu erddi cenedlaethol yn eich amser hamdden? Ydych chi, neu eich plentyn yn derbyn gwersi nofio? Ydych chi'n fyfyriwr mewn Prifysgol neu Goleg yng Nghymru? Mae'r Safonau yn effeithio pawb yng Nghymru, ac yn rhoi'r hawl i chi ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol yn ddi-rwystr. Darllenwch pa sefydliadau sy’n cael eu heffeithio gan y Safonau yma

Y Safonau

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad yng Nghymru, efallai eich bod chi’n gyfarwydd â’r dyletswyddau iaith mae eich gweithle yn gorfod eu dilyn. Mae’r dyletswyddau hyn yn cael eu galw’n Safonau’r Gymraeg, a’u pwrpas yw hybu defnydd y Gymraeg yn y gweithle. Mae’r Safonau yn gosod dyletswyddau ar sefydliadau yng Nghymru i gyflenwi gwasanaethau, llunio polisi, gweithredu, hybu a chadw cofnodion yn Gymraeg. Darllenwch mwy am y Safonau yma.

Sut alla i wneud cwyn?

Os oes rhywun yn eich rhwystro rhag siarad Cymraeg yng Nghymru, gallwch gysylltu â ni. Gall y rhwystr ddigwydd yn unrhyw le, yn eich gweithle neu yn eich amser hamdden.

Os ydych chi'n credu fod sefydliad yng Nghymru wedi trin y Gymraeg yn wael mae croeso i chi gysylltu â ni. Os yw eich rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg wedi ei effeithio, cofiwch gysylltu â ni gyda chwyn. Mae ein ffurflen gwynion ar gael yma.

Beth os nad ydy sefydliad yn cadw at y Safonau?

Ar ôl derbyn cwyn, bydd swyddogion o swyddfa’r Comisiynydd yn ymchwilio i weld os oes safon wedi ei thorri. Yn dilyn yr ymchwiliad bydd y Comisiynydd yn cyflwyno hysbysiad penderfynu. Mae mwy o fanylion yma

Os nad ydyn nhw’n gwella’r ddarpariaeth o fewn cyfyngiad amser, mae gennym hawl i roi cosb sifil iddyn nhw. Darllenwch fwy am fethiant sefydliad i gyflawni’r Safonau yma

Oes gan y sefydliad hawl i apelio?

Os ydy’r sefydliad yn anghytuno gyda safbwynt y Comisiynydd, mae gan y sefydliad hawl i apelio. Byddai corff annibynnol o’r enw Tribiwnlys y Gymraeg yn penderfynu beth yw’r dyfarniad cywir. Darllenwch fwy am hyn yma.
 
Mae'r Comisiynydd yn cyhoeddi dogfennau cyngor statudol. Mae mwy o fanylion yma.

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau