Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rôl y Comisiynydd

Llechi

Cafodd swyddogaeth Comisiynydd y Gymraeg ei chreu gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae’n swydd lawn amser am gyfnod o 7 mlynedd.

Bydd y Comisiynydd yn gweithio tuag at gynyddu:

 • defnydd o’r Gymraeg yng nghyswllt darparu gwasanaethau
 • cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg

Rhaid i’r Comisiynydd roi sylw i:

 • statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru
 • dyletswyddau ar gyrff  i ddefnyddio’r Gymraeg, a'r hawliau sy'n deillio o allu gorfodi'r dyletswyddau hynny, fel y gall siaradwyr Cymraeg ddefnyddio’r iaith wrth ymwneud â’r sefydliadau hynny
 • yr egwyddor na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru
 • yr egwyddor y dylai pobl Cymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Yr hyn y gall y Comisiynydd ei wneud os yw sefydliad yn methu â chydymffurfio â gofyniad perthnasol:

 • Gorfodi’r sefydliad i baratoi cynllun gweithredu i sicrhau na fydd y sefydliad yn parhau i fethu â chydymffurfio â’r gofyniad perthnasol neu i sicrhau na fydd yn digwydd eto
 • Gorfodi’r sefydliad i gydymffurfio â’r gofyniad perthnasol
 • Rhoi cyhoeddusrwydd i fethiant y sefydliad i gydymffurfio â’r gofyniad perthnasol
 • Gorfodi’r sefydliad i roi cyhoeddusrwydd i’w fethiant i gydymffurfio â’r safon (hyn yn dod i rym gyda gweithredu Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011)
 • Rhoi cosb sifil ar y sefydliad (hyn yn dod i rym gyda gweithredu Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011)

Nid yw Comisiynydd y Gymraeg yn:

 • darparu gwersi Cymraeg
 • cynnig gwasanaeth cyfieithu
 • sicrhau cywirdeb iaith
 • dyrannu grantiau i hyrwyddo’r Gymraeg
 • cydlynu ffrwd gwaith ieithoedd lleiafrifol Cyngor Prydain ac Iwerddon

Ceir ddisgrifiad manwl o rôl y Comisiynydd yn y ddogfen ’Comisiynydd y Gymraeg’ (dolen ar y dde).

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau