Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein hanes

 

Cafodd Comisiynydd y Gymraeg ei sefydlu gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ac fe agorodd y swyddfeydd am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2012.
Yn ogystal â sefydlu’r Comisiynydd, fe wnaeth Mesur y Gymraeg y canlynol:
 
Rhoi statws swyddogol i’r iaith Gymraeg, gan olygu na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru
 
  • Creu trefn o safonau’r Gymraeg, sef rheolau sy’n egluro sut mae disgwyl i sefydliadau ddefnyddio’r Gymraeg mewn gwahanol sefyllfaoedd
  • Rhoi pwerau i’r Comisiynydd osod safonau ar sefydliadau a rheoleiddio cydymffurfiaeth â nhw
  • Rhoi swyddogaethau hefyd i’r Comisiynydd, ac eraill, hybu a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn ehangach
  • Sefydlu trefn ar gyfer ymchwilio i ymyrraeth honedig â rhyddid person i ddefnyddio’r Gymraeg
  • Sefydlu Tribiwnlys y Gymraeg i wrando ar achosion ar benderfyniadau’r Comisiynydd mewn perthynas â safonau
 
Cliciwch ar y ddolen ar y dde i ddarllen Mesur y Gymraeg.
 
Cliciwch ar y dolenni canlynol i ddarllen is-ddeddfwriaeth Mesur y Gymraeg
 
 
Er bod Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 mewn grym, mae rhai rhannau o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 hefyd yn parhau’n weithredol.
 
Roedd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn sefydlu’r egwyddor y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.
Roedd hefyd yn creu trefn cynlluniau iaith Gymraeg, sef dogfennau wedi eu llunio gan sefydliadau’n egluro sut maent yn mynd ati i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail gyfartal. Mae safonau’r Gymraeg naill ai wedi neu am ddisodli llawer o’r cynlluniau iaith; ond mae rhai sefydliadau eraill, er enghraifft gwasanaethau gaiff eu rhedeg gan adrannau Llywodraeth y DU, sy’n parhau i weithredu cynlluniau iaith.
 
Cliciwch ar y ddolen ar y dde i ddarllen Deddf yr Iaith Gymraeg.
 


 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau