Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Panel Cydgysylltu Safoni Termau a Geiriadura

 

Roedd aelodau’r panel yn cynrychioli prif lunwyr polisi ac arianwyr y maes yng Nghymru ynghyd ag aelodau cyswllt eraill. Gwahoddwyd swyddogion perthnasol o Lywodraeth Cymru hefyd er mwyn darparu gwybodaeth am brosiectau cyfredol y Llywodraeth a rhoi tystiolaeth am ddarpariaethau ac anghenion terminolegol Gwasanaeth Cyfieithu’r Llywodraeth.

Cyfarfu’r panel bedair gwaith yn ystod 2013–14 i drafod papurau ymchwil ac i rannu o’u profiad o gomisiynu ac ariannu gwaith yn y meysydd hyn dros y blynyddoedd. Yn ogystal, cynhaliodd dirprwyaeth o’r panel gyfarfod casglu tystiolaeth â phrif ymarferwyr y maes.

Daeth y panel i nifer o gasgliadau allweddol am y gweithgarwch presennol yn y maes hwn. Dyma grynodeb byr ohonynt:

  • Mae’r gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni, a’r gwaith sydd ar y gweill yn y maes hwn ac mewn meysydd cysylltiedig yn sylweddol.
  • Fodd bynnag, mae’r drefn gyllido ar gyfer y maes yn aml yn dameidiog ac yn fyrhoedlog ac mae i’r diffyg sefydlogrwydd ariannol hwn oblygiadau ar gyfer safon y gwaith a gynhyrchir, dilyniant a pharhad gwaith terminolegol, meithrin sgiliau ieithyddol ayb.
  • Nid oes digon o gynllunio bwriadus na chydlynu ymdrechion wedi bod yn y maes hyd yma ac o ganlyniad bu dipyn o ddyblygu gwaith a gwariant. 
  • Mae nifer fawr o ffynonellau terminoleg a geirfa yn bodoli ar hyn o bryd. Mae hyn yn peri dryswch i’r defnyddiwr, yn enwedig gan fod y ffynonellau hynny yn aml yn cynnig argymhellion sy’n groes i’w gilydd.
  • Nid yw’n glir, ychwaith, beth yw perthynas y ffynonellau hyn â’i gilydd a gall hyn beri dryswch i ddefnyddwyr sy’n chwilio am atebion awdurdodol.
  • Mae’r maes hwn yn un sy’n datblygu’n barhaus ac yn un sy’n gofyn am fuddsoddiad cyson a strategol er mwyn ymateb i’r galw. 
  • Mae angen sefydlu trefn i’r dyfodol a fydd yn manteisio i’r eithaf ar y gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni yn y maes ac yn dwyn arbenigeddau a chryfderau’r ymarferwyr presennol ynghyd.

Roedd y panel yn dymuno pwysleisio hefyd ei bod hi’n gwbl hanfodol nad yw gwaith terminoleg a geiriadura yn cael ei weld fel disgyblaeth ar ymylon yr agenda cynllunio ieithyddol. Mae perthynas uniongyrchol rhwng ymdrechion yn y maes hwn ac iechyd a hyfywedd yr iaith.

Rhannwyd y casgliadau hyn â Llywodraeth Cymru. Bydd y Comisiynydd yn parhau i ddwyn sylw atynt yn ystod y Pumed Cynulliad.


Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau