Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Cyfieithu

Mae safonau’r Gymraeg yn golygu bod dyletswydd ar lawer o sefydliadau yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau, gohebiaeth, cyfarfodydd a dogfennau o bob math yn ddwyieithog.

Mae hi bron yn anorfod y bydd sefydliadau’n troi at gyfieithwyr er mwyn eu cynorthwyo i ddarparu rhai o’r gwasanaethau hyn. Mater i sefydliadau yw penderfynu sut maen nhw’n mynd ati i fodloni gofynion y safonau, ond rydym yn awyddus i gynnig cyngor i sefydliadau am faterion yn ymwneud â chyfieithu er mwyn eu harfogi i wneud y defnydd gorau o’r gwasanaethau sydd ar gynnig iddynt.
 
Dogfen gyngor: Drafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio’r Gymraeg wyneb yn wyneb
 
Nod y ddogfen gyngor hon yw cynorthwyo sefydliadau i wneud defnydd arloesol, effeithiol a chyfrifol o wasanaethau cyfieithu o bob math er mwyn hwyluso cynnig gwasanaethau dwyieithog o’r ansawdd uchaf. Mae’r ddogfen yn rhoi sylw penodol i ofynion newydd y safonau a’r datblygiadau technolegol diweddar sy’n gallu chwyldroi’r broses gyfieithu.
 
Mae’r ddogfen wedi ei rhannu’n dair gan fynd i’r afael â’r tri phrif ddull o gynnig gwasanaethau dwyieithog i’r cyhoedd, sef:
 
 
Gallwch lawrlwytho’r ddogfen gyfan drwy ddewis y ddolen ar y dde. Mae hi hefyd yn bosibl lawrlwytho’r tair rhan ar wahân drwy ddewis o’r rhestr uchod neu ar y dde.
 
Ydi’r ddogfen hon yn berthnasol i fy ngweithle i?
 
Mae’r ddogfen yn berthnasol i sefydliadau sydd dan safonau a phob sefydliad arall sy’n dymuno cynnig gwasanaethau dwyieithog drwy ddefnyddio sgiliau ieithyddol staff neu drwy ddefnyddio gwasanaeth cyfieithwyr.
 
Nid cyngor i gyfieithwyr sydd yma ond cyngor i’r rhai sy’n dymuno defnyddio gwasanaeth cyfieithwyr ac sy’n chwilio am arweiniad ynghylch sut i fynd ati i wneud hynny. Mae’n rhannu arferion da ac yn cynnig cyngor ymarferol cam wrth gam am sut i drefnu gwaith cyfieithu testun a gwasanaeth cyfieithu ar y pryd.
 
Trefnu gwasanaeth cyfieithu
 
Nid ydym ni’n cynnig gwasanaeth cyfieithu i sefydliadau nac i aelodau o’r cyhoedd. Gallwch chwilio am gyfieithydd proffesiynol ar wefan Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.
 
Gall cyrff sector cyhoeddus yng Nghymru fanteisio ar fframwaith gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y fframwaith ar wefan Gwerthwch i Gymru.
 
Os ydych chi’n gweithio i sefydliad trydydd sector, busnes neu elusen ac am wneud y mwyaf o sgiliau drafftio dwyieithog staff, gallwch anfon testun Cymraeg hyd at 1000 o eiriau atom ni i’w brawfddarllen yn rhad ac am ddim. Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth prawfddarllen hwn ar ein is-wefan Hybu.

Fersiwn addas i'w hargraffu o'r ddogfen gyflawn ar gael yma
 

 

CymraegDrafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio'r Gymraeg wyneb yn wyneb13/06/2019
Dogfen gyngor yn cynnig arweiniad ar ddrafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio'r Gymraeg wyneb yn wyneb.
pdfLawrlwytho
CymraegRhan 1 Drafftio dwyieithog05/06/2019
Rhan 1 Drafftio dwyieithog Dogfen gyngor - Drafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio'r Gymraeg wyneb yn wyneb
pdfLawrlwytho
CymraegRhan 2 Cyfieithu testun05/06/2019
Dogfen gyngor - Drafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio'r Gymraeg wyneb yn wyneb Rhan 2 Cyfieithu testun
pdfLawrlwytho
CymraegRhan 3 Wyneb yn wyneb05/06/2019
Dogfen gyngor - Drafftio dwyieithog, cyfieithu a defnyddio'r Gymraeg wyneb yn wyneb Defnyddio'r Gymraeg wyneb yn wyneb
pdfLawrlwytho

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau